รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 
 
   
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  

กิจกรรมแนะแนว

   
   
   
 
พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนหอวัง