งานทะเบียน - วัดผล

โรงเรียนหอวัง

งานทะเบียน - วัดผล


แบบฟอร์มเอกสารสำหรับครู

ส่งไฟล์บันทึกขออนุมัติผลการเรียน ร มส คลิกที่นี่!!


ขอยกเลิกผลการเรียน ร มส (ฉบับแก้ไข 28 ก.พ. 65 - doc)

ขอยกเลิกผลการเรียน ร มส (ฉบับแก้ไข 28 ก.พ. 65 - pdf)


ส่งไฟล์บันทึกขอยกเลิกผลการเรียน ร มส คลิกที่นี่!!

 

ขอแก้ไขผลการเรียน 0 ร มส มผ (ฉบับแก้ไข 28 ก.พ. 65 - doc)

ขอแก้ไขผลการเรียน 0 ร มส มผ (ฉบับแก้ไข 28 ก.พ. 65 - pdf)

 

ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน - doc


แบบสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (PDF)

แบบสรุปผลการเรียนรายวิชา (Word)

แบบสรุปรายชื่อ 0 ร มส (14 ก.พ. 65 - doc)

แบบสรุปรายชื่อ 0 ร มส (14 ก.พ. 65 - pdf)

แบบสรุปรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านรายวิชากิจกรรม (ปรับปรุง 14 ก.พ. 65 - doc)

แบบสรุปรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านรายวิชากิจกรรม (ปรับปรุง 14 ก.พ. 65 - pdf)


แบบสรุปอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน(EXCEL)


แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (EXCEL)


หน้าปกสมุดประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Word)

หน้าปกสมุดประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (PDF)


คู่มือการจัดทำรายงานผลการเรียน(ปพ.5) (PDF)


© 2016. All Rights Reserved.