งานทะเบียน - วัดผล

โรงเรียนหอวัง

งานทะเบียน - วัดผล


บุคลากร งานทะเบียน - วัดผล

นางอัจฉราฉวี  โชติสกุล

หัวหน้างานทะเบียน – วัดผลนางสาวปัทมาสน์  บุญทรง

                 งานทะเบียนวัดผลชั้น ม.1


นางสาวมัณฑนา  พรมรักษ์

                 งานทะเบียนวัดผลชั้น ม.2


นางสาวปฏิญญา  กาลายศ

งานทะเบียนวัดผลชั้น ม.3


นางปพิมพ์กร  จำรัสประเสริฐ

งานทะเบียนวัดผลชั้น ม.4


นางสาวสุธารี  คำจีนศรี

งานทะเบียนวัดผลชั้น ม.5


นางสาววิจิตรา  กูลหกูล

งานทะเบียนวัดผลชั้น ม.6


นายอรรถพล  ศรีไพจิตรวรกุล

งานทะเบียนวัดผล


นางสาวนิภาพร  จันทร์เพ็ญ

                     งานทะเบียนวัดผล


นางสวิตตา  มีเนียม

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน – วัดผลนางดวงเดือน  ระเห็ดหาญ

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน – วัดผล


© 2016. All Rights Reserved.