HOME
 
 
 
     
รหัส
ชื่อชุมนุม
ครูผู้สอน
รับได้
สมัครแล้ว
ch001
กิจกรรมพัฒนาหน้าที่บริหารจัดการของสมอง ด้วยการออกกำลังกายแบบซุมบ้า (1)(445)นายภุชงค์ พุแค
15
15 | ดูรายชื่อ
ch002
Coffee or tea(ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ)นายโฆษณพงศ์ โหมสันเทียะ
61
61 | ดูรายชื่อ
ch003
Music Therapy กลุ่ม 2(425)น.ส.จีรานันท์ อินทร์โพธิ์
15
15 | ดูรายชื่อ
ch004
Music Therapy กลุ่ม 3(425)น.ส.อารีรัตน์ สุริโย
15
15 | ดูรายชื่อ
ch005
วิทย์หรรษา กลุ่ม 2(422)นางบุญเรือน ชุณหะเพศย์
21
21 | ดูรายชื่อ
ch006
เคมี(631)นางดาวัลย์ เสริมบุญสุข
20
19 | ดูรายชื่อ
ch007
วิทย์หรรษา กลุ่ม 1(422)นายสุพจน์ ชุณหะเพศย์
20
19 | ดูรายชื่อ
ch008
เทียนแฟนซี กลุ่ม 1(431)นางกุลรณี อารีมิตร
20
20 | ดูรายชื่อ
ch009
วงโยธวาทิต กลุ่ม 4 (อาคารวงโยฯ)นางเกศแก้ว แก้วบัวรบัติ
36
26 | ดูรายชื่อ
ch010
เทียนแฟนซี กลุ่ม 2(431)น.ส.เดือนเพ็ญ ถาวรศักดิ์
20
20 | ดูรายชื่อ
ch011
ดอกไม้ประดิษฐ์ 1(441)นางสิริกานดา พุฒตาล
20
20 | ดูรายชื่อ
ch012
Balloon Art(433)น.ส.ผกามาศ สุขเมือง
25
25 | ดูรายชื่อ
ch013
วิทยาศาสตร์(หน้าห้องพักครูชีวะ ตึก 4 ชั้น 2)นายวีระเดช คำถาวร
25
25 | ดูรายชื่อ
ch014
เคมีหรรษา(435)น.ส.ปฏิญญา กาลายศ
20
20 | ดูรายชื่อ
ch015
Science Show 1(442)น.ส.เรณู เบ้าวรรณ
20
20 | ดูรายชื่อ
ch016
เรารักชีววิทยา(435)น.ส.ทิพวรรณ พวงมาลัย
20
20 | ดูรายชื่อ
ch017
Basic Physics(435)น.ส.วิจิตรา กูลหกูล
20
20 | ดูรายชื่อ
ch018
[email protected](ห้องเรียนสีเขียว)น.ส.จุฬาภรณ์ ทองสีนุช
25
25 | ดูรายชื่อ
ch019
Green School กลุ่ม 2(412)น.ส.อังคณา ปัทมพงศา
20
20 | ดูรายชื่อ
ch020
Sci - fi (421)นายอรรถพล ศรีไพจิตรวรกุล
20
20 | ดูรายชื่อ
ch021
ฟิสิกส์แสนง่าย(444)นายปิยพงษ์ กระเวณกิจ
25
0 | ดูรายชื่อ
ch022
ร้องเล่นเต้นรำ กลุ่ม 5(622)น.ส.วัลภา พูลสุข
25
25 | ดูรายชื่อ
ch023
Green School กลุ่ม 1(412)น.ส.สิริวลี มาเนียม
21
21 | ดูรายชื่อ
ch024
นักวิทย์น้อย กลุ่ม 2(443)นายไชยา พรมโส
20
20 | ดูรายชื่อ
ch025
Ad Vance Physics(435)น.ส.สุธารี คำจีนศรี
20
20 | ดูรายชื่อ
ch026
Science Show 2(442)นางอบพวรรณ์ รณชิตพานิชยกิจ
20
20 | ดูรายชื่อ
ch027
Perfect Science กลุ่ม 1(445)นายอธิวัฒน์ สิมบุตร
20
20 | ดูรายชื่อ
ch028
ดอกไม้ประดิษฐ์ 2 (441)นางนาราพรรธน์ บุญเวียง
20
20 | ดูรายชื่อ
ch029
Science Game กลุ่ม 1(445)น.ส.สุมิตรา ส่งศรี
20
20 | ดูรายชื่อ
ch030
Music Therapy กลุ่ม 1(425)น.ส.ลลิตา คำแก้ว
15
15 | ดูรายชื่อ
ch031
วิทยาศาสตร์พาเพลิน กลุ่ม 1(432)น.ส.เบญญาศิริ์ กุนที
20
20 | ดูรายชื่อ
ch032
วิทยาศาสตร์พาเพลิน กลุ่ม 2(432)น.ส.วิกานดา โยธี
20
20 | ดูรายชื่อ
ch033
Perfect Science กลุ่ม 2(445)นายพีรพงศ์ คงขำ
20
20 | ดูรายชื่อ
ch034
กิจกรรมพัฒนาหน้าที่บริหารจัดการของสมอง ด้วยการออกกำลังกายแบบซุมบ้า (2)(445)น.ส.สุภาวดี สอาดดิษฐ์
15
15 | ดูรายชื่อ
ch035
เคมีย่อส่วน(433)นายชัยพร มิตรพิทักษ์
20
20 | ดูรายชื่อ
ch036
นักสะสมพันธุ์พืช กลุ่ม 1(443)นางสาวน้ำฝน ศรีนวล
20
20 | ดูรายชื่อ
ch037
ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์(431)นายวรพงค์ อินทะจักร
20
20 | ดูรายชื่อ
ch038
Music Therapy กลุ่ม 4(425)นายจิรพงษ์ สร้อยน้อย
20
20 | ดูรายชื่อ
ch039
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 7 (ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ)นางสาวทัศนีย์ สินธุ์เกษมสุข
0
0 | ดูรายชื่อ
ch040
Drone Production กลุ่ม 1(Com 4)นายปิตุพงศ์ ฤทธิ์หมุน
15
14 | ดูรายชื่อ
ch041
Drone Production กลุ่ม 2(Com 4)น.ส.ภคนันท์ ศิริลือสาย
15
15 | ดูรายชื่อ
ch042
E-Sport กลุ่ม 2(Com 3)น.ส.อรอนงค์ สุขอุดม
25
25 | ดูรายชื่อ
ch043
หุ่นยนต์ กลุ่ม 1(ห้องอินเตอร์เน็ต)นายชำนาญ เปตามะนัง
15
15 | ดูรายชื่อ
ch044
นักประชาสัมพันธ์น้อย กลุ่ม 1(Com 2)นางปุณยนุช ปัญญาดิลก
25
25 | ดูรายชื่อ
ch045
นักประชาสัมพันธ์น้อย กลุ่ม 2(Com 2)นายณัฏฐพัฒน์ ทองศรี
25
25 | ดูรายชื่อ
ch046
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4(Com 3)น.ส.อณิมา รอตเสียงล้ำ
0
0 | ดูรายชื่อ
ch047
หุ่นยนต์ กลุ่ม 2(ห้องอินเตอร์เน็ต)น.ส.วิมล สายทองมี
15
15 | ดูรายชื่อ
ch048
หุ่นยนต์ กลุ่ม 3(ห้องอินเตอร์เน็ต)น.ส.ประภัสสร ดลดุสิตา
15
15 | ดูรายชื่อ
ch049
เกษตรเขตเมืองตามรอยพ่อ กลุ่ม 2(ศูนย์การเรียนรู้เกษตรใต้หอประชุม)น.ส.วรวรรณ แซ่ซิ้ม
25
25 | ดูรายชื่อ
ch050
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 13 (ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ)น.ส.พรพิมล จารุอนันต์กุล
0
0 | ดูรายชื่อ
ch051
Junior Chef 1(324)น.ส.มัณฑิกา วิชัยดิษฐ
20
20 | ดูรายชื่อ
ch052
ครอบครัวพอเพียง(5101)น.ส.อุไรวรรณ สีหบุตร
20
19 | ดูรายชื่อ
ch053
ต่อคำ คำคม กลุ่ม 1(ศูนย์บูรณาการทางภาษาไทย)น.ส.เปรมฤดี จรรยานันทจิต
20
20 | ดูรายชื่อ
ch054
โปรยทานหว่านใจ กลุ่ม 1(1033)น.ส.พิมพ์ชนก หงษาวดี
20
20 | ดูรายชื่อ
ch055
เกมภาษาสนุก กลุ่ม 1(1035)น.ส.ฐิตาภรณ์ เหรียญบริสุทธิ์
20
20 | ดูรายชื่อ
ch056
เกมภาษาสนุก กลุ่ม 2(1035)นางปรีชญาตา ดวงจินดา
20
20 | ดูรายชื่อ
ch057
งานผ้าพาเพลิน กลุ่ม 1(933)นางณัชชนิดา ฟองอาภา
25
23 | ดูรายชื่อ
ch058
งานผ้าพาเพลิน กลุ่ม 2(933)นางรัตนาวลี แก้วเอี่ยม
20
20 | ดูรายชื่อ
ch059
โดดเด่นภาษาพัฒนาตนเอง(912)น.ส.ปานรดา ชัยชญานันท์
20
20 | ดูรายชื่อ
ch060
ต่อคำ คำคม กลุ่ม 2(ศูนย์บูรณาการทางภาษาไทย)น.ส.สุริยาพร เลี่ยนเครือ
20
20 | ดูรายชื่อ
ch061
ต่อคำ คำคม กลุ่ม 3(ศูนย์บูรณาการทางภาษาไทย)นายธนพล เพ็งแก้ว
20
20 | ดูรายชื่อ
ch062
หรรษาภาษาสะกดคำ(1044)น.ส.จุฬาลักษณ์ เปิมรัมย์
20
20 | ดูรายชื่อ
ch063
โปรยทานหว่านใจ กลุ่ม 2(1033)น.ส.สุพิชชา เคียงข้าง
20
20 | ดูรายชื่อ
ch064
โปรยทานหว่านใจ กลุ่ม 3(1033)น.ส.กรรณิกา แสงชูทอง
20
20 | ดูรายชื่อ
ch065
Junior Chef 2(324)น.ส.พนิดา ผิวแดง
20
20 | ดูรายชื่อ
ch066
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6(ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ)น.ส.ภัทร์สิริ งามวิเชียร
0
0 | ดูรายชื่อ
ch067
สืบสานภูมิปัญญาไทย (ห้องจริยธรรม)นางจันทรา เหรียญทอง
25
25 | ดูรายชื่อ
ch068
ตามรอยประวัติศาสตร์(ห้อง ม.3/9)น.ส.ณัฐณิชา ติยะศาศวัต
25
25 | ดูรายชื่อ
ch069
โรงเรียนคุณธรรม(ศูนย์วัฒนธรรม)นายวินัย นามมา
25
25 | ดูรายชื่อ
ch070
หมากฮอสออนไลน์ (ศูนย์วัฒนธรรม)นายวัฒนพงศ์ วรคุณวิศิษฎ์
25
25 | ดูรายชื่อ
ch071
หมากรุกไทย(หน้าห้องพักครู อาคาร10 ชั้น 7)นายศุภณัฐ ศรีอาษา
25
25 | ดูรายชื่อ
ch072
การอ่านการ์ตูนประวัติศาสตร์(1032)น.ส.สุกัลยา จันทรภาโส
25
25 | ดูรายชื่อ
ch073
สารวัตรคุณธรรม(ศูนย์วัฒนธรรม)นายณรงค์ศักดิ์ นันทะสิงห์
25
25 | ดูรายชื่อ
ch074
เล่นบอร์ดเกมDice & Roll กลุ่ม 3(924)นายกนิน แลวงค์นิล
25
25 | ดูรายชื่อ
ch075
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)นายสุทธิศักดิ์ นันทวิทย์
0
0 | ดูรายชื่อ
ch076
สภานักเรียน(ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน)นายอนพัทย์ ปิ่นป้อง
25
25 | ดูรายชื่อ
ch077
เก็บเศษเงิน(ใต้ศูนย์อาหาร)นายพชรเมธี มณีกรรณ์
25
25 | ดูรายชื่อ
ch078
อาเซียนพาเที่ยว กลุ่ม 1(548)น.ส.ธัญกมล ธรรมสุนทร
25
25 | ดูรายชื่อ
ch079
เล่นบอร์ดเกมDice & Roll กลุ่ม 2(924)นายเด่นพงศ์ ศรีพัฒนะพิพัฒน์
25
25 | ดูรายชื่อ
ch080
ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว(1035)นายณัฎฐ์ ทวีทรัพย์
25
25 | ดูรายชื่อ
ch081
สังคมคนดูหนัง(1064)น.ส.นวรัตน์ จันทร์เศรษฐี
25
25 | ดูรายชื่อ
ch082
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1(925)นายอภินันท์ ธรรมวงศา
0
0 | ดูรายชื่อ
ch083
อาเซียนพาเที่ยว กลุ่ม 2(548)น.ส.นิภาพร จันทร์เพ็ญ
25
25 | ดูรายชื่อ
ch084
วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจบริจาคโลหิต 2(ศูนย์สังคม)นายโชคอนันต์ จึงเจริญรัตน์
25
25 | ดูรายชื่อ
ch085
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 9(หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)นายอนุพงศ์ สุวรรณโชติ
0
0 | ดูรายชื่อ
ch086
เรื่องขนม-ขนม All about sweet กลุ่ม 1(ใต้ศูนย์อาหาร)นางสาวกนกลักษณ์ ปิ่นแก้ว
25
25 | ดูรายชื่อ
ch087
เรื่องขนม-ขนม All about sweet กลุ่ม 2(ใต้ศูนย์อาหาร)นางสาวจันทรรัตน์ ยี่รัญศิริ
25
25 | ดูรายชื่อ
ch088
D.I.Y.(1086)น.ส.จีรพร ยะโสภา
25
0 | ดูรายชื่อ
ch089
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5(ห้องพัฒนาผู้เรียน)นายประกิจ สวนงาม
0
0 | ดูรายชื่อ
ch090
ลูกเสือ(ลานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)นายกฤษณะพล คชสิทธิ์
45
45 | ดูรายชื่อ
ch091
ร้องเล่นเต้นรำ กลุ่ม 2(622)นางประไพศรี สรรพพากย์พิสุทธิ์
25
23 | ดูรายชื่อ
ch092
ร้องเล่นเต้นรำ กลุ่ม 3(622)น.ส.อวิกา อึ่งสกุล
25
25 | ดูรายชื่อ
ch093
Learning by Song(541)น.ส.บุญทวี จันทร์ประดิษฐ์
25
25 | ดูรายชื่อ
ch094
Vlogger สมัครเล่น(532)นายปัณณภัสร์ สวัสดิ์ภัสร์
20
17 | ดูรายชื่อ
ch095
ภาษาพาเที่ยว กลุ่ม 1(1055)นางอโนทัย นิธิเมธากุล
25
25 | ดูรายชื่อ
ch096
ภาษาพาเที่ยว กลุ่ม 2(1055)น.ส.มยุรา ภารประดิษฐ์
25
25 | ดูรายชื่อ
ch097
Crosswords(1081)น.ส.เฉลิม อยู่สุข
25
25 | ดูรายชื่อ
ch098
English through Songs กลุ่ม 1(326)นายศศิวงศ์ พงศ์วัชรปกรณ์
20
20 | ดูรายชื่อ
ch099
English through Songs กลุ่ม 2 (326)นายธีรพงษ์ ทับทิมบัว
20
20 | ดูรายชื่อ
ch100
Anime Activity(324)น.ส.ภควดี บัวอุไร
25
25 | ดูรายชื่อ
ch101
Movie Club 1(1037)นายนวพล กาทอง
25
25 | ดูรายชื่อ
ch102
HSK & PAT 7.4(331)น.ส.มณีนุช จันหอม
25
17 | ดูรายชื่อ
ch103
Chinese Culture กลุ่ม 1(536)น.ส.ปิยวรรณ ภัทรพิบูล
20
20 | ดูรายชื่อ
ch104
Chinese Culture กลุ่ม 2(547)น.ส.ชัชญานิช สุวรรณแข
21
21 | ดูรายชื่อ
ch105
ภาษาและวัฒนธรรมล้านนา กลุ่ม 1(346)น.ส.วาสนา คำอุดหนุน
25
25 | ดูรายชื่อ
ch106
ภาษาและวัฒนธรรมล้านนา กลุ่ม 2(346)นายวุฒิพงศ์ จันทร์นวล
26
26 | ดูรายชื่อ
ch107
Like สาระ(ไลค์สาระ) กลุ่ม 1(325)น.ส.จิตติกานต์ คำมะสอน
20
20 | ดูรายชื่อ
ch108
Like สาระ(ไลค์สาระ) กลุ่ม 2(325)น.ส.อร ไทรหอมหวล
21
21 | ดูรายชื่อ
ch109
Yasashii Nippon(336)น.ส.อัยลดา แสนอินทร์
30
30 | ดูรายชื่อ
ch110
ภาษาเกาหลี(345)นายเทิดเกียรติ เสมาทอง
20
20 | ดูรายชื่อ
ch111
อักษรจีนแสนสนุก(1054)น.ส.ปาล์มทิพย์ สร้อยคำ
20
20 | ดูรายชื่อ
ch112
Learning English Through Series(546)น.ส.บัณฑิตา มังสาทอง
20
20 | ดูรายชื่อ
ch113
จุ๊กจิ๊ก จ.จีน(1047)น.ส.นาฏวิภา กลัสนิมิ
20
20 | ดูรายชื่อ
ch114
ท่องโลกภาษาจีน 2(545)นายเอกราช เลียงประสิทธิ์
20
20 | ดูรายชื่อ
ch115
ท่องโลกภาษาจีน 1(545)นายปวรุตม์ สุขเขียว
20
19 | ดูรายชื่อ
ch116
มัคคุเทศก์น้อย(1073)นายภาสกร เกตุแก้ว
20
20 | ดูรายชื่อ
ch117
สื่อสารสไตล์จีนจีน(1043)น.สณัฏฐธิดา เขมาภิรักษ์
20
20 | ดูรายชื่อ
ch118
Movie Club 2(344)น.ส.วชิรญาณ์ มณีวรรณ
20
20 | ดูรายชื่อ
ch119
The Voice Kids British(ห้องบูรณาการ)นางอนุสรา กระแสเทพ
20
12 | ดูรายชื่อ
ch120
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 11(ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ)น.ส.ชมนภัส แก่นจำปา
0
0 | ดูรายชื่อ
ch121
MATH FREEDOM กลุ่ม 1(1071)นางวรรษชล บุญสิทธิ์กูล
20
20 | ดูรายชื่อ
ch122
MATH FREEDOM กลุ่ม 2(1071)น.ส.จารุวรรณ สุวรรณาลัย
20
20 | ดูรายชื่อ
ch123
Math Song กลุ่ม 1(ศูนย์คณิตศาสตร์)นายนันทชัย กลิ่นฟุ้ง
21
21 | ดูรายชื่อ
ch124
Math Song กลุ่ม 2(ศูนย์คณิตศาสตร์)นางวรรณิดา ธนสินปิติวัชร์
21
21 | ดูรายชื่อ
ch125
คณิตสามัญ(944)นายธเนษฐ ชวาลสันตติ
25
25 | ดูรายชื่อ
ch126
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3(หน้าห้องพัฒนาผู้เรียน)น.ส. เบญจมาศ จักษุศรี
0
0 | ดูรายชื่อ
ch127
K-POP Lover (542)น.ส.ทัชชา โพธิ์อุดม
40
40 | ดูรายชื่อ
ch128
A-Math กลุ่ม 1(โรงอาหาร)น.ส.ปัทมาสน์ บุญทรง
25
25 | ดูรายชื่อ
ch129
A-Math กลุ่ม 2(โรงอาหาร)น.ส.มัณฑนา พรมรักษ์
25
25 | ดูรายชื่อ
ch130
SPA Math กลุ่ม 1(934)น.ส.สุภา สามารถกิจ
26
26 | ดูรายชื่อ
ch131
SPA Math กลุ่ม 2(934)น.ส.วชรพร ศรีไทย
26
25 | ดูรายชื่อ
ch132
สนุกคิดคณิตศาสตร์ (924)น.ส.ศิริลักษณ์ พูลศิลป์
26
26 | ดูรายชื่อ
ch133
ร้องเล่นเต้นรำ กลุ่ม 4(622)นายพีรพล ศิริเมืองมณีย์
25
23 | ดูรายชื่อ
ch134
คณิตคิดสร้างสรรค์ 2(543)น.ส.ทิพาพร เพ็ชรพึ่งบุญ
25
25 | ดูรายชื่อ
ch135
Sudoku กลุ่ม 1(ศูนย์คณิตศาสตร์)น.ส.มยุรา ศรีขัดเค้า
25
25 | ดูรายชื่อ
ch136
Sudoku กลุ่ม 2(ศูนย์คณิตศาสตร์)น.ส.รวิสรา แก้วมณี
25
25 | ดูรายชื่อ
ch137
O-NET Math 1(1067)นายศุภชัย ซื่อตรง
29
29 | ดูรายชื่อ
ch138
O-NET Math 2(5202)น.ส.ดาราจิตร โสทอง
25
25 | ดูรายชื่อ
ch139
Math Song กลุ่ม 3(หน้าห้องกลุ่มสาระคณิตฯ)นางฐาปนี ตนัยอัชฌาวุฒ
25
25 | ดูรายชื่อ
ch140
วงโยทวาทิต 5(ตึกวงโย)น.ส.จิราพร คำพุก
36
28 | ดูรายชื่อ
ch141
คณิตคิดสร้างสรรค์ 1(ศูนย์อาหาร C4)น.ส.จีรนันท์ พงษ์ชัย
25
25 | ดูรายชื่อ
ch142
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 8 (ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ)น.ส.สุธิดา ศรีสงคราม
0
0 | ดูรายชื่อ
ch143
เทควันโด(922)นายสมาส จันทะคล้อย
25
25 | ดูรายชื่อ
ch144
Stop Modquito(ใต้ศูนย์อาหาร)นางวรอนงค์ ยังเจริญ
25
25 | ดูรายชื่อ
ch145
ศิลปะแม่ไม้มวยไทย(922)นายธีระวัฒน์ หนูขาว
25
25 | ดูรายชื่อ
ch146
กระบี่-กระบอง(ใต้ศูนย์อาหาร)นายสุชาติ ฉัตรสุวรรณ
25
25 | ดูรายชื่อ
ch147
วอลเลย์บอล (ศูนย์กีฬา)นายศุภกร วิรัตินันท์
38
38 | ดูรายชื่อ
ch148
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ(ศูนย์กีฬา)นายวิจัย เจริญรัตน์
31
31 | ดูรายชื่อ
ch149
ฟุตซอลหญิง(สนามฟุตซอล)น.ส.ศิรยา ยิ้มกระจ่าง
24
20 | ดูรายชื่อ
ch150
ฟุตซอล กลุ่ม 1(สนามฟุตซอล)นายกมล หิรัญพฤกษ์
25
25 | ดูรายชื่อ
ch151
ฟุตซอล กลุ่ม 2(สนามฟุตซอล)นายกฤษฎา ฉ่ำชื่นวงศ์
25
25 | ดูรายชื่อ
ch152
เทเบิลเทนนิส(ใต้ศูนย์อาหาร)นายสมชาย ตุณหะชาติ
25
25 | ดูรายชื่อ
ch153
Sport Stacking (ศูนย์อาหาร)น.ส.นิภาพร วงษ์ศิริ
26
26 | ดูรายชื่อ
ch154
วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจบริจาคโลหิต 1(ห้องพยาบาล)น.ส.แก่นแก้ว สุขลิ้ม
20
20 | ดูรายชื่อ
ch155
บาสเกตบอล(ศูนย์กีฬา)นายธฤต นิลบรรพต
25
25 | ดูรายชื่อ
ch156
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10(ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ)นางสาวประภาสินี เล็กพิมาย
0
0 | ดูรายชื่อ
ch157
นักเรียนที่ปรึกษา ม.ต้น YC : Youth Counselor (1033)น.ส.กนกพร รอดแย้ม
10
10 | ดูรายชื่อ
ch158
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 18(ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ)น.ส.กัลยาณี ชุ่มชื่น
0
0 | ดูรายชื่อ
ch159
นักเรียนที่ปรึกษา ม.ปลาย YC : Youth Counselor 1(1034)น.ส.จรรยาภรณ์ โชคชัยฐานนันท์
10
10 | ดูรายชื่อ
ch160
นักเรียนที่ปรึกษา ม.ปลาย YC : Youth Counselor 2(1034)น.ส.อัจฉราพร สิงห์เจริญกิจ
13
13 | ดูรายชื่อ
ch161
ร้องเล่นเต้นรำ กลุ่ม 1(622)ว่าที่ร.ต.ธนกร วงษ์ปัญญา
25
25 | ดูรายชื่อ
ch162
โยธวาทิต กลุ่ม 1(ห้องโยธวาทิต)นายประยุทธ ชาญอักษร
30
30 | ดูรายชื่อ
ch163
ดนตรีไทย กลุ่ม 1(511)นายพิจิตร โตวรรณ
20
20 | ดูรายชื่อ
ch164
นาฏศิลป์ กลุ่ม 1(621)นางสรัญญา สมันตรัฐ
15
15 | ดูรายชื่อ
ch165
นาฏศิลป์ กลุ่ม 2(621)น.ส.ธัญญลักษณ์ ชะริโต
16
16 | ดูรายชื่อ
ch166
นาฏศิลป์ กลุ่ม 3(621)น.ส.กัญญารัตน์ ชากัน
15
15 | ดูรายชื่อ
ch167
TED CL[email protected] กลุ่ม 1(642)น.ส.รจนาพร ผ่องใส
15
14 | ดูรายชื่อ
ch168
TED [email protected] กลุ่ม 2(642)น.ส.ญาณวรรณ์ ไชยโย
20
19 | ดูรายชื่อ
ch169
ปั้น Model(413)นายกษิฏิพงษ์ ไวศะยานุกูล
25
25 | ดูรายชื่อ
ch170
ศิลป์สร้างสรรค์(413)นายวิชา จันทราวิสุทธิ์
24
23 | ดูรายชื่อ
ch171
ดนตรีไทย กลุ่ม 2(511)นางสาวพัชรมน สุขศิริ
20
14 | ดูรายชื่อ
ch172
โยทวาทิต กลุ่ม 3(ห้องโยธวาทิต)นายธนกฤต ด้วงคงมนศรี
35
33 | ดูรายชื่อ
ch173
โยทวาทิต กลุ่ม 4(ห้องโยธวาทิต)นายนพดล โถวิเชียร
40
31 | ดูรายชื่อ
ch174
เกษตรเขตเมืองตามรอยพ่อ กลุ่ม 1(ศูนย์การเรียนรู้เกษตรใต้หอประชุม)นายชลชาติ สายมาตร์
26
26 | ดูรายชื่อ
ch175
เถ้าแก่น้อย กลุ่ม 2(1052)น.ส.มยุรี อินทรโชติ
25
25 | ดูรายชื่อ
ch176
เถ้าแก่น้อย กลุ่ม 1(1051)นายศิวาพัชญ์ บำรุงเศรษฐพงษ์
26
26 | ดูรายชื่อ
ch177
ยุวบรรณารักษ์ กลุ่ม 1(ห้องสมุด)น.ส.เสาวนีย์ อินทร์จักร
25
25 | ดูรายชื่อ
ch178
ยุวบรรณารักษ์ กลุ่ม 2(ห้องสมุด)นายกิตติ สุจิรธรรม
25
25 | ดูรายชื่อ
ch179
ประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้(611)นางนพรัตน์ รอบคอบ
26
26 | ดูรายชื่อ
ch180
ถ่ายภาพ (ห้องโสตฯ)น.ส.พรธิตา ไทยวงษ์
25
25 | ดูรายชื่อ
ch181
หมากรุก-หมากฮอส(การงาน2 ใต้หอประชุม)นายวสุ สวัสดิสาระ
25
25 | ดูรายชื่อ
ch182
เถ้าแก่น้อย กลุ่ม 3(1052)น.ส.สุมินตรา เทียมนาขา
25
25 | ดูรายชื่อ
ch183
โสตทัศนศึกษา(ห้องโสตฯ (ใต้ศูนย์อาหาร))นายอณัฐชัยศร กันทรัพย์
25
25 | ดูรายชื่อ
ch184
นักประดิษฐ์(631)นายสุทธิพจน์ โภชนะสมบัติ
26
26 | ดูรายชื่อ
ch185
ประดิษฐ์ของใช้(611)น.ส.ปรียาภรณ์ ชื่นสนธิพันธ์
25
25 | ดูรายชื่อ
ch186
รักสิ่งแวดล้อม(สวนป่า)นางวิจิตรา รีเรืองชัย
25
25 | ดูรายชื่อ
ch187
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 12(ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ)นายกิตติธร ปานจับ
0
0 | ดูรายชื่อ
ch188
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 13 (ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ)นายอำพล สมบุญ
0
0 | ดูรายชื่อ
ch189
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 14(ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ)นายกุศล มีศิริ
0
0 | ดูรายชื่อ
ch190
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 15(ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ)นางเพ็ญศรี การเที่ยง
0
0 | ดูรายชื่อ
ch191
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 16(ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ)นางรัตนา รุ่งช่วง
0
0 | ดูรายชื่อ
ch192
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 17(ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ)นายเพิ่มเสียง อัคฮาด
0
0 | ดูรายชื่อ
ch193
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 19(ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ)นางจุลาภา ศรีละเวช
0
0 | ดูรายชื่อ
ch194
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 20(ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ)นางสุวัจนา รัตนภุมมะ
0
0 | ดูรายชื่อ
ch195
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 21(ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ)นางเกษร ถาวรวงศ์
0
0 | ดูรายชื่อ
ch196
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 22(ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ)นางพรพิมล เพ็ญจันทร์
0
0 | ดูรายชื่อ
ch197
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 23(ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ)นางปิยะพร สมบุญ
0
0 | ดูรายชื่อ
ch198
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 24(ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ)นายสุรพร สุวานิโช
0
0 | ดูรายชื่อ
 
 
 
 
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย : งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหอวัง