รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชุมนุม กิจกรรมพัฒนาหน้าที่บริหารจัดการของสมอง ด้วยการออกกำลังกายแบบซุมบ้า (2)(445)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนหอวัง
ปีการศึกษา 2563
-------------------------------------------------------------------------------
 
 
  ชื่อชุมนุม กิจกรรมพัฒนาหน้าที่บริหารจัดการของสมอง ด้วยการออกกำลังกายแบบซุมบ้า (2)(445) รหัส ch034   ครูที่ปรึกษาชุมนุม น.ส.สุภาวดี สอาดดิษฐ์  
ที่
เลขประจำตัวนักเรียน
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันที่สมัคร
เวลา
1
42585
นายกณวรรธน์ นาวาสิทธิ์
ม.5/8
3
15 ก.ค. 2563
19:17
2
42586
นายกวินท์ ณ หนองคาย
ม.5/7
2
20 ก.ค. 2563
11:55
3
42633
นายคณิน ภูมิใจ
ม.5/8
5
16 ก.ค. 2563
20:35
4
42902
น.ส.จิราเจต เฟื่องแก้ว
ม.5/15
32
16 ก.ค. 2563
20:38
5
43786
น.ส.ณัฏฐพัชร อารมณ์รัตน์
ม.4/8
28
16 ก.ค. 2563
19:48
6
43804
น.ส.วรณัน หวนสุริยา
ม.4/8
30
15 ก.ค. 2563
19:27
7
43875
นายวรเศรษฐ์ ชาลาเริงพันธ์
ม.4/16
4
16 ก.ค. 2563
19:58
8
43915
นายคีตกานต์ พูลสวัสดิ์
ม.4/2
21
16 ก.ค. 2563
20:11
9
43917
นายจิรายุ ประสพสุขโชคมณี
ม.4/2
22
16 ก.ค. 2563
19:55
10
43919
นายณฐพล กุลเนตร
ม.4/11
19
16 ก.ค. 2563
19:52
11
43922
นายธนัช โรจานุวงศ์
ม.4/2
23
16 ก.ค. 2563
19:58
12
43929
นายสัญญพงษ์ รัชตะสิทธิพงศ์
ม.4/7
16
16 ก.ค. 2563
20:04
13
44401
ด.ญ.จิดาภา ไชยรุตม์
ม.3/5
21
15 ก.ค. 2563
19:04
14
44405
น.ส.เนรัญชรา พ่อหาร
ม.3/5
25
15 ก.ค. 2563
19:08
15
44602
น.ส.ณัฐณิชา สิทธิวงศ์
ม.3/10
26
16 ก.ค. 2563
19:36
        จำนวน 15 คน  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ออกแบบและพัฒนาระบบโดย : งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี โรงเรียนหอวัง