รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชุมนุม กิจกรรมพัฒนาหน้าที่บริหารจัดการของสมอง ด้วยการออกกำลังกายแบบซุมบ้า (1)(445)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนหอวัง
ปีการศึกษา 2563
-------------------------------------------------------------------------------
 
 
  ชื่อชุมนุม กิจกรรมพัฒนาหน้าที่บริหารจัดการของสมอง ด้วยการออกกำลังกายแบบซุมบ้า (1)(445) รหัส ch001   ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายภุชงค์ พุแค  
ที่
เลขประจำตัวนักเรียน
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันที่สมัคร
เวลา
1
42651
นายศิวพงษ์ เอี่ยมอารมณ์
ม.5/8
7
15 ก.ค. 2563
19:03
2
42977
นายชยุตพล แสนสุทธิ์
ม.5/1
4
16 ก.ค. 2563
19:22
3
42991
นายเสฏฐวุฒิ คำสืบ
ม.5/1
5
16 ก.ค. 2563
19:24
4
43782
น.ส.กุลญาภา สนสี
ม.4/1
16
16 ก.ค. 2563
19:26
5
43794
น.ส.พิชญธิดา เทพมาลี
ม.4/6
30
15 ก.ค. 2563
19:04
6
43803
น.ส.วชิรญาณ์ พลบุญ
ม.4/6
31
15 ก.ค. 2563
19:00
7
43806
น.ส.ศิรกาญจน์ ทองปอน
ม.4/6
32
15 ก.ค. 2563
19:01
8
43914
นายกีรติ สายวัน
ม.4/2
20
15 ก.ค. 2563
19:02
9
43926
นายภัทรภณ ห้วยหงษ์ทอง
ม.4/2
24
15 ก.ค. 2563
19:06
10
43928
นายวีรภัทร สมบูรณ์ศักดิ์
ม.4/2
25
15 ก.ค. 2563
19:06
11
43932
นายอรุษ เกษรศิริ
ม.4/2
26
16 ก.ค. 2563
19:06
12
44356
นายรัฐวิชญ์ สุริยะสถิตเมธิน
ม.3/4
16
16 ก.ค. 2563
19:17
13
44367
น.ส.นนท์ณภัส ม้าเพ็ง
ม.3/4
27
16 ก.ค. 2563
19:26
14
44378
ด.ญ.สุธาดา พวงทอง
ม.3/4
38
15 ก.ค. 2563
19:12
15
44618
น.ส.วรินทร สายสุ้ย
ม.3/10
42
15 ก.ค. 2563
19:06
        จำนวน 15 คน  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ออกแบบและพัฒนาระบบโดย : งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี โรงเรียนหอวัง