เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน


อ่านอย่างไรเขียนอย่างไร

นางสาวอรินยา  สถิรชาติ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                                   

                      นางปิยะพร  สมบุญ                นางสาวเปรมฤดี  จรรยานันทจิต  

      รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย    รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

                   

            นางวิลาวรรณ  เพลาวรรณ์     นางอัคเรศ  เชิงสะอาด     นางสาวปารดา  ชัยชญานันท์

                

          นางณัชชนิดา  ฟองอาภา       นางฐิตาภรณ์  แดงเวช       นางสาวศรีวรรณ  ศรีสวัสดิ์

                

            นางสาวมัณฑิกา  วิชัยดิษฐ      นางสุกัญญา  แคนจา       นางสาวอุไรวรรณ  สีหบุตร

                          

           นางสาวปรีชญาตา  สว่างศรี        นางสาวเมธาวี  ขันตี              นางภัทร์สิริ  งามวิเชียร

                                                     

                            นางสาวจุฬาลักษณ  เปิมรัมย์               นางสาวเกตุวลี  จันทร์ทวี
หนัาหลัก    |    บุคลากร    |    ติดต่อ 
Copyright © 2011. All Rights Reserved.

ผู้จัดทำ  คัทลียา  วิเลปะนะ


                                                                   วนัชพร  ถาวรสมสุข