เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน


อ่านอย่างไรเขียนอย่างไร

          


๑. วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ การแข่งขันการแต่งกลอน 

    ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ครูสุกัญญา แคนจา และ ครูเมธาวี ขันตี 

    (ผู้สมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย)

๒. วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ การแข่งขันเขียนตามคำบอก 

    ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ครูวิลาวรรณ เพลาวรรณ์ และ ครูปานรดา ชัยชญานันท์

    (ผู้สมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) 

 ๓. วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ การแข่งขันคัดลายมือ 

     ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ครูณัชชนิดา ฟองอาภา และ ครูอุไรวรรณ สีหบุตร 

     (ผู้สมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) 

 ๔. วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ การแข่งขันเปิดสารานุกรม 

      ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ครูปรีชญาตา สว่างศรี 

      (ผู้สมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) 

 ๕. วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง(PISA) 

      ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ครูภัทร์สิริ งามวิเชียร, คุณครูมัณฑิกา วิชัยดิษฐ

      และคุณครูจุฬาลักษณ์ เปิมรัมย์ 

      (ผู้สมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)


๑. การแสดงการสวดโอ้เอ้วิหารรายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

๒. การแสดงการเล่านิทานประกอบการแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

*** หมายเหตุ นักเรียนสามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครเพิ่มเติมได้ที่
       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตึก ๓ ชั้น ๒

หนัาหลัก    |    บุคลากร    |    ติดต่อ 
Copyright © 2011. All Rights Reserved.

ผู้จัดทำ  คัทลียา  วิเลปะนะ


                                                                   วนัชพร  ถาวรสมสุข