' กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนหอวัง
Untitled Document
Untitled Document

.

.

.
.

โครงการพัฒนาเนื้อหาความรู้สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย
เครือข่ายข้อมูลกาญจนาภิเษก
โครงการพัฒนาเนื้อหาความรู้สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย
เครือข่ายโรงเรียนไทย school.net
-= กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนหอวังมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความรู้ และคุุณธรรม สามารถเสาะแสวงหาความรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างรอบด้าน =--

เว็บสนับสนุนการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

สำหรับคุณครูโรงเรียนหอวัง

* * * ** ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนหอวัง ** * * *

* * * ** ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนหอวัง ** * * *

ดูภาพต้นฉบับด้วยอีเมลหอวัง([email protected])จำ email-Password ไม่ได้ติดต่องาน Computer

ห้องพักครู

ติดต่อ สำนักงานกลุ่มสาระฯ อาคาร 4 (อาคารวิทยาศาสตร์) ชั้น 2 ห้อง 423

TEL : 025126000 ต่อ 424 Email : [email protected]

---> รายชื่อ คุณครูในกลุ่มสาระการเรียรู้วิชาวิทยาศาสตร์

1. นางบุญเรือน ชุณหะเพศย์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ , หัวหน้าวิชาเคมี
2. นางดาวัลย์ เสริมบุญสุข หัวกน้างาน สอวน.เคมี
3. นายสุพจน์ ชุณหะเพศย์ สื่อเทคโนโลยี และประชาสัมพันธ์
4. นายวีระเดช คำถาวร หัวหน้าวิชาชีวะฯ , หัวหน้างานส่งเสริมศักยภาพ
5. นางเกศแก้ว แก้วบัวรบัติ แผนงานและติดตามการประเมินฯ
6. นางสาวอังคณา ปัทมพงศา งานห้องเรียนพิเศษ/ค่ายวิทย์
7. นางสาวเรณู เบ้าวรรณ ประชาสัมพันธ
8. นางสาวปฏิญญา กาลายศ งานทะเบียนวัดผล
9. นางสาววิจิตรา กูลหกูล หัวหน้าวิชาฟิสิกส์ , โครงงานวิทยาศาสตร์
10. นางสาวทิพวรรณ พวงมาลัย แผนงาน และติดตามประเมินฯ , หัวหน้างาน สอวน.
11. นางสาวจุฬาภรณ์ ทองสีนุช ห้องเรียนสีเขียวและติดตามการประเมินฯ
12. นางสาวทัศนีย์ สินธุ์เกษมสุข สารสนเทศ
13. นางสาวน้ำฝน ศรีนวล งานนิเทศน
14. นายอรรถพล ศรีไพจิตรวรกุล ห้องเรียนพิเศษ
15. นายวรพงค์ อินทะจักร ยกระดับสักยภาพและโครงงานวิทยาศาสตร์
16. นางสาววัลภา พูลสุข โครงงานวิทยาศาาสตร์
17.
18. นายชัยพร มิตรพิทักษ์ งานวิจัย และสื่อเทคโนโลยี
19. ีนายจิรพงษ์ สร้อยน้อย งาน สอวน.วิชาเคมี
20. นางสาวสุธารี คำจีนศร งานวัดผล
21. นายอธิวัฒน์ สิมบุตร สวัสดิการห้องเรียนสีเขียว
22. นายพีรพงศ์ คงขำ สวัสดิการ และห้องเรียนสีเขียว
23. นางสิริกานดา พุฒตาล หลักสูตรฯ
24. นาสาวอบพวรรณ์ กายพันธ์ งานสารบรรณ ,พัสดุ gifted ห้องเรียนสีเขียว
25. สิริวลี มาเนียม ติดตามการประเมินฯ , ห้องสีเขียว , อาคารสถานท
26. นางสาวผกามาศ สุขเมือง พัสด
27. นาย ไชยา พรมโส ยกระดับ ศักยภาพ และ งานส่งเสริมศักยภาพ
28. นาง กุลรณี. อารีมิตร รองหัวหน้าฯฝ่ายวิชาการ
29. เดือนเพ็ญ ถาวรศักดิ์ สื่อเทคโนโลยี และประชาสัมพันธ
30. ี นางนาราพรรธน์ บุญเวียง เลขาฯ และนิเทศ
31. นางสาวสุมิตรา ส่งศรี สารบรรณ และประชาสัมพันธ
32. นางสาวลลิตา คำแก้ว เลขานุการ
33. นายโฆษณพงศ์ โหมสันเทียะ งานสารบรรณ,งานห้องเรียนสีเขียว, งานฯสอบIESO
34. นายภุชงค์ พุแค งานแหล่งเรียนรู้
35. นางสาวจีรานันท์ อินทร์โพธิ์ งานแหล่งเรียนรู้
36. นางสาวอารีรัตน์ สุริโย งานสารสนเทศ
37. นางสาววิกานดา โยธี งาน เลขานุการ
38. นางสาวเบญญาศิริ กุนที งานวิจัย , งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
39 นางสาวสุภาวดี สอาดดิษฐ์ งาน สื่อเทคโนโลยี และประชาสัมพันธ์
     
     
   
   
   การจัดการสอนแทน.

. 
เว็บไซต์หน่วยงาน ....
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
   
  moodle
 
 
    เว็บไซต์อื่น ๆ
 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document
  .

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2512-6000 ต่อ 423

Last Update : october 10, 2019 

Contact Webmaster
Email: [email protected]  
 Contact Admin: [email protected]  

 
 Copyright © 2016