' กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหอวัง
Untitled Document
Untitled Document

.

.

.
.

โครงการพัฒนาเนื้อหาความรู้สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย
เครือข่ายข้อมูลกาญจนาภิเษก
โครงการพัฒนาเนื้อหาความรู้สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย
เครือข่ายโรงเรียนไทย school.net
-= กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี โรงเรียนหอวังมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความรู้ และคุุณธรรม สามารถเสาะแสวงหาความรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างรอบด้าน =--

เว็บสนับสนุนการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

สำหรับคุณครูโรงเรียนหอวัง

* * * ** ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนหอวัง ** * * *

* * * ** ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนหอวัง ** * * *

ดูภาพต้นฉบับด้วยอีเมลหอวัง([email protected])จำ email-Password ไม่ได้ติดต่องาน Computer

ห้องพักครู

ติดต่อ สำนักงานกลุ่มสาระฯ อาคาร 4 (อาคารวิทยาศาสตร์) ชั้น 2 ห้อง 423

TEL : 025126000 ต่อ 424 Email : [email protected]

---> รายชื่อ คุณครูในกลุ่มสาระการเรียรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. นางสาววัลภา พูลสุข หัวหน้ากลุ่มสาระฯ , โครงงานวิทยาศาาสตร์
2. นายสุพจน์ ชุณหะเพศย์ สื่อเทคโนโลยี และประชาสัมพันธ
3. นางบุญเรือน ชุณหะเพศย์ หัวหน้าวิชาเคมี
4. นายวีระเดช คำถาวร หัวหน้าวิชาชีวะฯ , หัวหน้างานส่งเสริมศักยภาพ
5. นางเกศแก้ว แก้วบัวรบัติ แผนงานและติดตามการประเมินฯ
6. นางสาวอังคณา ปัทมพงศา งานห้องเรียนพิเศษ/ค่ายวิทย์
7. นางสาวเรณู เบ้าวรรณ ประชาสัมพันธ
8. นางสาวปฏิญญา กาลายศ งานทะเบียนวัดผล
9. นางสาววิจิตรา กูลหกูล หัวหน้าวิชาฟิสิกส์ , โครงงานวิทยาศาสตร์
10. นางสาวทิพวรรณ พวงมาลัย แผนงาน และติดตามประเมินฯ , หัวหน้างาน สอวน.
11. นางสาวจุฬาภรณ์ ทองสีนุช ห้องเรียนสีเขียวและติดตามการประเมินฯ
12. นางสาวทัศนีย์ สินธุ์เกษมสุข สารสนเทศ
13. นางสาวน้ำฝน ศรีนวล งานนิเทศน
14. นายวรพงค์ อินทะจักร ยกระดับสักยภาพและโครงงานวิทยาศาสตร์
15. นายชัยพร มิตรพิทักษ์ งานวิจัย และสื่อเทคโนโลยี
16. นายจิรพงษ์ สร้อยน้อย งาน สอวน.วิชาเคมี
17. นางสาวสุธารี คำจีนศร งานวัดผล
18. นายอธิวัฒน์ สิมบุตร สวัสดิการห้องเรียนสีเขียว
19. นางสิริกานดา พุฒตาล หลักสูตรฯ
20. นาสาวอบพวรรณ์ กายพันธ์ งานสารบรรณ ,พัสดุ gifted ห้องเรียนสีเขียว
21. สิริวลี มาเนียม ติดตามการประเมินฯ , ห้องสีเขียว , อาคารสถานที่
22. นางสาวผกามาศ สุขเมือง พัสดุ
23. นาย ไชยา พรมโส ยกระดับ ศักยภาพ และ งานส่งเสริมศักยภาพ
24. นาง กุลรณี. อารีมิตร รองหัวหน้าฯฝ่ายวิชาการ
25. นางนาราพรรธน์ บุญเวียง เลขาฯ และนิเทศ
26. นางสาวสุมิตรา ส่งศรี สารบรรณ และประชาสัมพันธ์
27. นางสาวลลิตา คำแก้ว เลขานุการ
28. นายโฆษณพงศ์ โหมสันเทียะ งานสารบรรณ,งานห้องเรียนสีเขียว, งานฯสอบIESO
29. นายภุชงค์ พุแค งานแหล่งเรียนรู้
30. นางสาวจีรานันท์ อินทร์โพธิ์ งานแหล่งเรียนรู้
31. นางสาวอารีรัตน์ สุริโย งานสารสนเทศ
32. นางสาววิกานดา โยธี งาน เลขานุการ
33. นางสาวเบญญาศิริ กุนที งานวิจัย , งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
34. นางสาวสุภาวดี สอาดดิษฐ์ งาน สื่อเทคโนโลยี และประชาสัมพันธ์
35. นายพีรพงศ์ คงขำ สวัสดิการ และห้องเรียนสีเขียว
36. เดือนเพ็ญ ถาวรศักดิ์ สื่อเทคโนโลยี และประชาสัมพันธ์
37. นางสาวสมถวิล ต้นทอง
.    
38 นายปิตุพงศ์ ฤทธฺ์หมุน หัวหน้างานคอมพิวเตอร์
39 นางสาวอณิมา รอตเสียงล้ำ งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
40 นางสาววรวรรณ แซ่ซิ้ม หัวหน้าระดับ ม.4
41 นายชำนาญ เปตามะนัง งานพัฒนาระบบเครือข่ายฯ
42 นางสาวประภัสสร ดลดุสิตา งานพัสดุ
43 นางปุณยนุช ปัญญาดิลก งานประชาสัมพันธ์
44 นางสาวพรพิมล จารุอนันต์กุล งานพยาบาล
45 นางสาววิมล สายทองมี  
46 นายณัฎฐพัฒน์ ทองศรี สำนักงานผู้อำนวยการ
47 นางสาวภคนันท์ ศิริลือสาย  
48 นางสาวอรอนงค์ สุขอุดม  
49 นางสาวณัทริน คุ้มวงศ์  
   
   
   การจัดการสอนแทน.

. 
เว็บไซต์หน่วยงาน ....
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
   
  moodle
 
 
    เว็บไซต์อื่น ๆ
 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document
  .

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2512-6000 ต่อ 423

Last Update : Nov 22 2021 

Contact Webmaster
Email: [email protected]  
 Contact Admin: [email protected]  

 
 Copyright © 2016