โรงเรียนหอวัง

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มบริหารงบประมาณ

การประเมินคุณภาพภายใน


อ่านเพิ่มเติม

การอบรมผู้ติดตาม ตรวจสอบ


อ่านเพิ่มเติม

นางวรอนงค์  ยังเจริญ                   หัวหน้างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวจุลาภา  ศรีละเวช               รองหัวหน้างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวธัญญลักษณ์  ชะริโต          หัวหน้ามาตรฐานที่ 1 

นางสาวกัลยาณี  ชุ่มชื่น                 หัวหน้ามาตรฐานที่ 2 

นายจิรพงษ์  สร้อยน้อย                  หัวหน้ามาตรฐานที่ 3 

นางจันทรา  เหรียญทอง                 หัวหน้ามาตรฐานที่ 4 

นางสาววิจิตรา  กูลหกูล                 หัวหน้ามาตรฐานที่ 5 

นางสาววัลภา  พูลสุข                     หัวหน้ามาตรฐานที่ 6 

นายวรพงค์  อินทะจักร                   หัวหน้ามาตรฐานที่ 7 

นางสาวมัณฑิกา  วิชัยดิษฐ             หัวหน้ามาตรฐานที่ 8 

นางสาวเปรมฤดี  จรรยานันทจิต      หัวหน้ามาตรฐานที่ 9 

นางสาวทัชชา  โพธิ์อุดม                หัวหน้ามาตรฐานที่ 10 

นางสาวจุฬาภรณ์  ทองสีนุช           หัวหน้ามาตรฐานที่ 11 

นางสาวน้ำฝน  ศรีนวล                   หัวหน้ามาตรฐานที่ 12

นางอโนทัย  นิธีเมธากุล                 หัวหน้ามาตรฐานที่ 13

นายชัยพร  มิตรพิทักษ์                  หัวหน้ามาตรฐานที่ 14 

นายปิยพงษ์  กระเวณกิจ                หัวหน้ามาตรฐานที่ 15