โรงเรียนหอวัง

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มบริหารงบประมาณ

การประเมินคุณภาพภายใน


อ่านเพิ่มเติม

การอบรมผู้ติดตาม ตรวจสอบ


อ่านเพิ่มเติม

ที่

ตัวบ่งชี้

คะแนน

ที่ได้

ระดับ

คุณภาพ

15.1

จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

3.0

5

15.2

ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย

1.82

5

เฉลี่ย

4.82

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 15

5