โรงเรียนหอวัง

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มบริหารงบประมาณ

การประเมินคุณภาพภายใน


อ่านเพิ่มเติม

การอบรมผู้ติดตาม ตรวจสอบ


อ่านเพิ่มเติม

ที่

ตัวบ่งชี้

คะแนน

ที่ได้

ระดับ

คุณภาพ

6.1

วางแผนการทำงาน และดำเนินการจนสำเร็จ

1.97

5

6.2

ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน              และภูมิใจในผลงานของตนเอง   

1.0

5

6.3

ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

1.0

5

6.4

มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

1.0

5

เฉลี่ย

4.97

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 6

5