โรงเรียนหอวัง

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มบริหารงบประมาณ

การประเมินคุณภาพภายใน


อ่านเพิ่มเติม

การอบรมผู้ติดตาม ตรวจสอบ


อ่านเพิ่มเติม

ที่

ตัวบ่งชี้

คะแนน

ที่ได้

ระดับ

คุณภาพ

5.1

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์

0.96

5

5.2

ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

1.0

5

5.3

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์

2.0

5

5.4

ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

0.96

5

เฉลี่ย

4.92

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 5

5