โรงเรียนหอวัง

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มบริหารงบประมาณ

การประเมินคุณภาพภายใน


อ่านเพิ่มเติม

การอบรมผู้ติดตาม ตรวจสอบ


อ่านเพิ่มเติม

ที่

ตัวบ่งชี้

คะแนน

ที่ได้

ระดับ

คุณภาพ

4.1

สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู

และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียนตามความคิดของตนเอง

2.0

5

4.2

นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา

หรือวิธีการของตนเอง

0.96

5

4.3

กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ

1.0

5

4.4

มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

1.0

5

เฉลี่ย

4.96

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 4

5