โรงเรียนหอวัง

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มบริหารงบประมาณ

การประเมินคุณภาพภายใน


อ่านเพิ่มเติม

การอบรมผู้ติดตาม ตรวจสอบ


อ่านเพิ่มเติม

ที่

ตัวบ่งชี้

คะแนน

ที่ได้

ระดับ

คุณภาพ

3.1

มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  และสื่อ    ต่าง ๆ รอบตัว

2.0

5

3.2

มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

0.96

5

3.3

เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน

1.0

5

3.4

ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนำเสนอ      ผลงาน

1.0

5

เฉลี่ย

4.96

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 3

5