โรงเรียนหอวัง

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มบริหารงบประมาณ

การประเมินคุณภาพภายใน


อ่านเพิ่มเติม

การอบรมผู้ติดตาม ตรวจสอบ


อ่านเพิ่มเติม

ที่

ตัวบ่งชี้

คะแนน

ที่ได้

ระดับ

คุณภาพ

2.1

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

1.97

5

2.2

เอื้ออาทรผู้อื่น และกตัญญูกตเวที 

0.98

5

2.3

ยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกต่าง

0.98

5

2.4

ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ และพัฒนา    สิ่งแวดล้อม 

0.98

5

เฉลี่ย

4.91

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 2

5