โรงเรียนหอวัง

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มบริหารงบประมาณ

การประเมินคุณภาพภายใน


อ่านเพิ่มเติม

การอบรมผู้ติดตาม ตรวจสอบ


อ่านเพิ่มเติม

ที่

ตัวบ่งชี้

คะแนน

ที่ได้

ระดับ

คุณภาพ

1.1

มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ

0.5

5

1.2

มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

0.5

5

1.3

ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ

และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ

1.0

5

1.4

เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ

กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

1.0

5

1.5

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น

1.0

5

1.6

สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ

1.0

5

เฉลี่ย

5.0

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 1

5