โรงเรียนหอวัง

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มบริหารงบประมาณ

การประเมินคุณภาพภายใน


อ่านเพิ่มเติม

การอบรมผู้ติดตาม ตรวจสอบ


อ่านเพิ่มเติม

ที่

ตัวบ่งชี้

คะแนน

ที่ได้

ระดับ

คุณภาพ

13.1

มีการสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

1.0

5

13.2

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

1.0

5

เฉลี่ย

10.0

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 13

5