โรงเรียนหอวัง

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มบริหารงบประมาณ

การประเมินคุณภาพภายใน


อ่านเพิ่มเติม

การอบรมผู้ติดตาม ตรวจสอบ


อ่านเพิ่มเติม

ที่

ตัวบ่งชี้

คะแนน

ที่ได้

ระดับ

คุณภาพ

8.1

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ

และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนานักเรียน

1.0

5

8.2

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัย

เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ และการจัดการ

2.0

5

8.3

ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน              แผนปฏิบัติการ

2.0

5

8.4

ผู้บริหารส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ

2.0

5

8.5

นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ

ผลการบริหารการจัดการศึกษา

1.0

5

8.6

ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ

และเต็มเวลา

2.0

5

เฉลี่ย

10.0

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 8

5