โรงเรียนหอวัง

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มบริหารงบประมาณ

การประเมินคุณภาพภายใน


อ่านเพิ่มเติม

การอบรมผู้ติดตาม ตรวจสอบ


อ่านเพิ่มเติม

ที่

ตัวบ่งชี้

คะแนน

ที่ได้

ระดับ

คุณภาพ

12.1

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

1.0

5

12.2

จัดทำ และดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

1.0

5

12.3

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ            สถานศึกษา

1.0

5

12.4

ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

0.5

5

12.5

นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน

และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

0.5

5

12.6

จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

1.0

5

เฉลี่ย

5.0

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 12

5