โรงเรียนหอวัง

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มบริหารงบประมาณ

การประเมินคุณภาพภายใน


อ่านเพิ่มเติม

การอบรมผู้ติดตาม ตรวจสอบ


อ่านเพิ่มเติม

ที่

ตัวบ่งชี้

คะแนน

ที่ได้

ระดับ

คุณภาพ

10.1

หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม และสอดคล้อง

กับท้องถิ่น

1.6

5

10.2

จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและ         ความสนใจ

2.0

5

10.3

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม

และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ    ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน

1.0

5

10.4

สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง

1.0

5

10.5

นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ

และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน 

2.0

5

10.6

จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

2.0

5

 

เฉลี่ย

9.6

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 10

5