โรงเรียนหอวัง

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มบริหารงบประมาณ

การประเมินคุณภาพภายใน


อ่านเพิ่มเติม

การอบรมผู้ติดตาม ตรวจสอบ


อ่านเพิ่มเติม

นายสวัสดิ์  เพชรบูรณ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง

  • ได้รับการคัดเลือกจากหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองให้เป็น "คนดี ศรีแผ่นดิน สาขาผู้ทำประโยชน์ต่อแผ่นดิน" ประจำปีพุทธศักราช 2557 (Citizen Thailand Award 2014)      รับประทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 
  • รับใบประกาศเกียรติคุณ "สถานศึกษาดีเด่น ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย และปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" ในโครงการบันทึก 2 แผ่นดิน รับจากหม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  • ได้รับคัดเลือกจากสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาให้เป็น "พ่อตัวอย่าง" ประจำปีพุทธศักราช 2557 รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ฯพณฯ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรีผู้แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557

สถานศึกษา

  • ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ เป็นสถานศึกษาดีเด่น ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย และปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

  • ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน และติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2