โรงเรียนหอวัง

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มบริหารงบประมาณ

การประเมินคุณภาพภายใน


อ่านเพิ่มเติม

การอบรมผู้ติดตาม ตรวจสอบ


อ่านเพิ่มเติม

  • ประชุมเพื่อการนิเทศพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เป็นรายสหวิทยาเขต         วันที่ 27 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน                                                    ผู้เข้าร่วมประชุม 1)รองผู้อำนวยการโรงเรียนที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ     การศึกษา 2) หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 3) หัวหน้างานสารสนเทศ และ 4) หัวหน้างานแผนงาน
  • กำหนดการชื่นชมผลงาน วันที่ 3 มีนาคม 2559
  • กำหนดการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพสถานศึกษา โดยต้นสังกัด             ประมาณต้นเดือนมิถุนายน 2559
  • กำหนดการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ โดยสมศ. ประมาณปลายเดือนมิถุนายน 2559