โรงเรียนหอวัง

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มบริหารงบประมาณ

การประเมินคุณภาพภายใน


อ่านเพิ่มเติม

การอบรมผู้ติดตาม ตรวจสอบ


อ่านเพิ่มเติม

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพสถานศึกษา   โดยต้นสังกัด

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสมศ.