โรงเรียนหอวัง

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มบริหารงบประมาณ

การประเมินคุณภาพภายใน


อ่านเพิ่มเติม

การอบรมผู้ติดตาม ตรวจสอบ


อ่านเพิ่มเติม

อัตลักษณ์

ลูกหอวัง 

เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ 

เป็นศิษย์ที่ดีของครู 

เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

เอกลักษณ์

ความรู้คู่คุณธรรม 

นำสู่มาตรฐานสากล

อ่านเพิ่มเติม

ผลงานดีเด่น


อ่านเพิ่มเติม

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

โรงเรียนหอวัง 

มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีมาก 

โดยมีค่าเฉลี่ย 93.36


อ่านเพิ่มเติม

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด        โดยต้นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2โรงเรียนหอวังมีผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ 5 (ดีเยี่ยม)

โดยมีคะแนน 98.27


อ่านเพิ่มเติม