กลุ่มบริหารงานบุคคล

ใบขอลงเวลา

บุคคล ๑ แบบใบลาป่วย ลากิจ ข้ราชการครูและบุคลากร โรงเรียนหอวัง

(Form for personal Leave/sick leave of government teacher and education personel)

บุคคล ๒ แบบบันทึกการลาปวย ลากิจ ข้ราชการครูและบุคลากรโรงเรียนหอวัง

บุคคล ๓ แบบบันทึกขออนุญาตเปลี่ยนเวรวันหยุดราชการและเวรกลางคืน

บุคคล ๔ แบบฟอร์มขอใช้สถานที่ (ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล)

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขอหนังสือรับรองการทำงาน

แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวเจ้าหน้ที่ของรัฐ (บ.จ.1)

แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท

แบบฟอร์มการขอเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

แบบฟอร์มคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ (จำนวน ๖ รายการ)

  ตัวอย่าง บันทึกข้อความไปต่างประเทศ

  ตัวอย่าง แบบคำร้อง

  ตัวอย่าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ

  ตัวอย่าง มอบหมายปฏิบัติหน้าที่

  ตัวอย่าง สถานที่ติดต่อ

  แบบชี้แจงประกอบการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ กรณีเร่งด่วนและกระชั้นชิดกับวันเดินทาง

แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ  

Copyright © 2016. All Rights Reserved.