main menu

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สื่อสร้างสรรค์

สื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

Read more

 

ปฏิทิน


Follow Us

      

กิจกรรมล่าสุด "คณิตศาสตร์เฟสติวัล"


     เนื่องด้วยวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๕๐ ปี โรงเรียนหอวัง ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมในงาน"หอวัง ๕ ทศวรรษ พิพัฒน์ทัศนา พลังแห่งปัญญาสู่สากล" โดยมีกิจกรรมดังนี้ ๑. กิจกรรมพัฒนาพลังแห่งปัญญาสู่สากล  

๒. กิจกรรมสร้างต้นกล้าปลูกพลังแห่งปัญญาสู่สากล  

๓. กิจกรรมส่งผลงานฝากน้องก่อพลังแห่งปัญญาสู่สากล  

๔. กิจกรรมสร้างเชาว์เสริมพลังแห่งปัญญาสู่สากล  

๕. กิจกรรมคืนปัญญาพิพัฒน์ทัศนา

ค่ายคณิตคิดสนุก

     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดค่ายคณิตคิดสกุล เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียน

     ในวันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2558  ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง

Read more

การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์        

     กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อค้นหานักเรียนที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ในแต่ละระดับชั้น

Read more

นักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

     เด็กชายศุภกฤต  คชสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14 เป็นนักเรียนที่มีความสารถและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านวิชาการ

Read more