ชั้น
ภาคเรียนที่ 1
รหัส
ชื่อวิชา
ห้อง
ม.1
ง21102
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
9-15
ง20209
แอนิเมชั่น 1
1-5
ง20203
คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 1
10-15
ม.2
ง22102
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2
9-15
ง20211
กราฟิกเบื้องต้น 1
1-5
ง20205
คอมพิวเตอร์กราฟิก 1
14-15
ง22201
IPST-MicroBox
14-15
ม.3
ง23102
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
9-15
ง23201
การสร้างผลงานคอมพิวเตอร์
1-9
ง20207
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
10-15
ม.4
ง31102
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1-8
ง30231
กราฟิกดีไซน์
1-16
ง30278
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
ง30232
การออกแบบแอนิเมชั่น
ง30298
การสร้างและการออกแบบเว็บไซต์
ง30233
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ม.5
ง30246
เทคโนโลยีสารสนเทศ 5
1-8
ง30298
3d แอนิเมชั่น
2
ว30214
การออกแบบเชิงวิศวกรรมเบื้องต้น
ง30231
กราฟิกดีไซน์
1-16
ง30278
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
ง30232
การออกแบบแอนิเมชั่น
ง30298
การสร้างและการออกแบบเว็บไซต์
ง30233
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ม.6
ง30250
เทคโนโลยีสารสนเทศ 6
1-8
ง30288
มัลติมีเดียสำหรับงานวิศวกรรม
2
footer