นางวรอนงค์  ยังเจริญ

ครูเชี่ยวชาญ

สดงความยินดีในการรับ

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์      ปถมาภรณ์มงกุฎไทย


กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ

กิจกรรมวันพ่อ

กิจกรรมวันไหว้ครู

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ 

ปถมาภรณ์มงกุฎไทย

อ่านเพิ่มเติม

Cras elit nisl, rhoncus nec iaculis ultricies, feugiat eget sapien. Pellentesque ac felis tellus. Aenean sollicitudin imperdiet arcu, vitae dignissim.

อ่านเพิ่มเติม

Phasellus elit dolor, porttitor id consectetur sit amet, posuere id magna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse phareด้านtra auctor.

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษา  

ปีที่ 6/8


ผลงานดีเด่น

   

ผลงานวิจัยดีเด่น ระดับภูมิภาค (กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก) ลำดับที่ 1 ใน          

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 5 ประจำปีที่ 2551 เรื่อง"การพัฒนาและหาประสิทธิภาพหุ่นฝึกทักษะการช่วยชีวิตในการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (พ 43102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6"

ผลงานวิจัยชมเชย ระดับประเทศ  ลำดับที่ 17 ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 5 ประจำปีที่ 2551 เรื่อง"การพัฒนาและหาประสิทธิภาพหุ่นฝึกทักษะการช่วยชีวิตในการเรียน  การสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (พ 43102) ชั้นมัธยมศึกษา         ปีที่ 6"

รางวัลผลงานวิจัยคุณภาพ ปีการศึกษา 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 เรื่อง"การพัฒนาและหาประสิทธิภาพหุ่นฝึกทักษะการช่วยชีวิตในการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (พ43102) ชั้นมัธยมศึกษา       ปีที่ 6"

ได้รับการคัดสรรผลงานนวัตกรรม ระดับประเทศ ประจำปี 2555 ระดับเหรียญเงิน    "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ของคุรุสภา