health&physical education

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา:: ปรัชญา::
สุขศึกษาและพลศึกษานำไปสู่การพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์   สังคมและสติปัญญา

:: วิสัยทัศน์ ::                                                                 มุ่งสร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้มีพฤติกรรม

ด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม โดยใช้กิจกรรมออกกำลังกายและกีฬา