งานแนะแนว โรงเรียนหอวัง

Get Adobe Flash player

บุคลากรงานแนะแนว 


 

นางอรทัย  ด่านศิริวุฒิ

หัวหน้างานแนะแนว

สอนกิจกรรมแนะแนวระดับชั้นม.4นางบังอร  ชาวน้ำ

รองหัวหน้างานแนะแนว

สอนกิจกรรมแนะแนวระดับชั้นม.1   นางสาวกัลยาณี  ชุ่มชื่น

สอนกิจกรรมแนะแนวระดับชั้นม.3


 

นางสาวสุวัจนา  รัตนภุมมะ

สอนกิจกรรมแนะแนวระดับชั้น ม.5
นางสาวจุลาภา  ศรีละเวช

สอนกิจกรรมแนะแนวระดับชั้นม.6


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องการศึกษา

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอาชีพ


กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องทางด้านส่วนตัวและสังคม


กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข