วิสัยทัศน์กลุ่มบริหารทั่วไป

ร่วมใจ...พัฒนาคุณภาพ

เสริมสร้าง...บรรยากาศการเรียนรู้

มุ่งสู่...การศึกษาทันสมัย

เพิ่มพูน...วิสัยทัศน์กว้างไกล

ตระหนัก...ในจิตสำนึกที่ดี


คติพจน์

ความกระตือรือร้น

และจิตสำนึกในการให้บริการ

ประชาชนทุกระดับอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส

คือสร้างความประทับใจ

ในการบริการที่ดี