หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

สถานที่

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้อำนวยการ

111

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

112

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

113

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

114

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

115

สำนักงานผู้อำนวยการ

121

สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

122

สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

123

สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

124

สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

125

ประชาสัมพันธ์

0/100

สารบรรณ

514

การเงิน

522/524

ห้องพัสดุ

523

ห้องวัดผล

525

ห้องพยาบาล

513

ห้องแผนงาน

517

ห้องดนตรีไทย

511

ป้อมยามประตูรับเสด็จ

301

ห้องวงโยธวาธิต

302

โฮมเมด

309

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

316

กลุ่มสาระฯภาษาไทย

321

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

79

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

911

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

424

กลุ่มการงานฯงานไม้

612

กลุ่มการงานฯงานคหกรรม

611

กลุ่มการงานฯเกษตรกรรม

303

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

416

ห้องสหกรณ์

415

ห้องแนะแนว

411

ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

913

ห้องโสตทัศนศึกษา,ห้องวชิรุณหิศฯ

101

ห้องอินเตอร์เน็ต

110

ห้องสมุด

109

ห้องเกียรติยศ

516

ห้องพระ

521

ห้องโรเนียว / ตึก10

102

ห้องตรวจข้อสอบ

117

โรงอาหารร้านน้ำ

702,704

ห้องศิลปะข้างสหกรณ์

413