บุคลากร


 คำอธิบาย: D:\ลูกแก้ว\edited_ผอ.สวัสดิ์ เพชรบูรณ์-1.jpg

 
 นางสาวอนงค์  ดำดง

หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป


         นายประยุทธ  ชาญอักษร

          หัวหน้างานวงโยธวาทิต      

นางอุษา  ภู่กำชัย

หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา


นางเกษร   ถาวรวงศ์    หัวหน้างานสุขภาพและอนามัย 


นางฐิตาภรณ์  แดงเวช

หัวหน้างานธุรการและ

ประสานงานนางสาวบุญทวี จันทร์ประดิษฐ์

หัวหน้างานสวัสดิการ


นางสาวเบญจมาศ จักษุศรี

หัวหน้างานโภชนาการ


นางสาวจุฬาภรณ์  ทองสีนุช

หัวหน้างานยานพาหนะ


นางสาวรจนาพร  ผ่องใส

หัวหน้าอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อม  นางสาวญาณวรรณ์  ไชยโย

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์


นางสาวเรณู เบ้าวรรณ

หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน


นางสาวเบญจวรรน  อินมะณี

เจ้าหน้าที่


นางสาวอรทัย วัฒนจินดา 

เจ้าหน้าที่


นางสาวยุพดี พันธุ์เอี่ยม

เจ้าหน้าที่


นางสาวกรรม์ภิรมย์ เอมชนานนท์     

เจ้าหน้าที่


นางสาวสุนิษฐา  โกมินทร์

เจ้าหน้าที่