ติดต่อ

นายสุชาติ  วงศ์ยงศิลป์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

T: 02- 513 – 3134, 02-513-3137 , 02-512-600 ต่อ 114

นางสาวอนงค์  ดำดง        หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

T: 02- 513 – 3134, 02-513-3137 , 02-512-600 ต่อ 124,514

นางฐิตาภรณ์  แดงเวช  หัวหน้างานธุรการและประสานงาน

T: 02- 513 – 3134, 02-513-3137 , 02-512-600 ต่อ 124,514,321

นางอุษา  ภู่กำชัย  หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

T: 02- 513 – 3134, 02-513-3137 , 02-512-600 ต่อ 101

นางเกษร  ถาวรวงศ์  หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

T: 02- 513 – 3134, 02-513-3137 , 02-512-600 ต่อ 513

นายประยุทธ  ชาญอักษร หัวหน้างานโยธวาทิต

T: 02- 513 – 3134, 02-513-3137 , 02-512-600 ต่อ 302

นางสาวบุญทวี  จันทร์ประดิษฐ์  หัวหน้างานสวัสดิการ

T: 02- 513 – 3134, 02-513-3137 , 02-512-600 ต่อ 124,514

นางสาวจุฬาภรณ์  ทองสีนุช  หัวหน้างานยานพาหนะ

T: 02- 513 – 3134, 02-513-3137 , 02-512-600 ต่อ 124,514,424

นางสาวเบญจมาศ  จักษุศรี  หัวหน้างานโภชนาการ

T: 02- 513 – 3134, 02-513-3137 , 02-512-600 ต่อ 513

นางสาวรจนาพร  ผ่องใส  หัวงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

T: 02- 513 – 3134, 02-513-3137 , 02-512-600 ต่อ 124,514

นางสาวญาณวรรณ์  ไชยโย  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

T: 02- 513 – 3134, 02-513-3137 , 02-512-600 ต่อ 100

นางสาวเรณู  เบ้าวรรณ  หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

 T: 02- 513 – 3134, 02-513-3137 , 02-512-600 ต่อ 441

 

16/9 ซอยวิภาวดีรังสิต28 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

อาคาร 5 ชั้น 1 ห้องบริหารทั่วไป

 

T: 02- 513 – 3134, 02-513-3137 , 02-512-600 ต่อ 124,514

F: 02-511 – 1045

Website        www.horwang.ac.th

E-mail           [email protected]