กิจกรรม : English Day by Day

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรม  English Day by Day ทุกวันจันทร์เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน


วันที่ 2 กรกฎาคม 2558

ครูพรพิมล เพ็ญจันทร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่องทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 2 กรกฏาคม 2558
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2

Read More

วันที่ 14-17 ตุลาคม 2558

ครูปิยะนาถ พัฒน์ศรีอโนทัย เข้าอบรมการพัฒนาข้าราชการและ บุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
  เป็นชำนาญการพิเศษ
วันที่ 14-17 ตุลาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Read More

วันที่ 24-25 กันยายน 2558

ครูภัทรพงษ์พันธ์  มงคลจอนกุล เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาผ่านทางไกล (
DLIT)
วันที่ 24-25 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
และเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
วันที่ 29 กันยายน 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

Read More


กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาเกาหลี

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาเกาหลี ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางเกาหลี โดยครูต่างชาติ และได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมค่ายพัฒนาภาษาเกาหลี
ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร

แลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรม
นักเรียนจากประเทศฝรั่งเศสได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรม
ที่โรงเรียนหอวัง และ นายภูมิอนันต์ อร่ามคำ ได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนนักเรียนจาก เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ
ณ คำแสดรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี