เรื่อง การรับเอกสารผลการเรียนรายบุคคล (ปพ.6)

         โรงเรียนหอวังขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับเอกสารผลการเรียนรายบุคคล (ปพ.6)
โดยให้นักเรียนตรวจสอบผลการเรียนของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.horwang.ac.th
ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และให้นักเรียนมารับสมุดพกกับครูที่ปรึกษาเดิม
ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
    หมายเหตุ
    1. นักเรียนที่ต้องการสมัครเข้าระบบตรวจสอบผลการเรียน ( Click ที่นี่ )
     หากข้อมูลเลขบัตรประชาชน และวัน/เดือน/ปีเกิด ของนักเรียนคนใดไม่ถูกต้อง
     กรุณาติดต่องานทะเบียนวัดผล โทร 0 2939 5166 ตั้งแต่ 08.30-16.30
    2. นักเรียนคนใดมีความจำเป็นต้องใช้สมุดพกในช่วงปิดภาคเรียน ให้ติดต่อครูที่ปรึกษาโดยตรง
   
 

(คู่มือการสมัครระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน)