กลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนหอวัง

Get Adobe Flash player

รายชื่อเกียรติบัตรเพชรหอวัง

นักเรียนที่มีผลการเรียน 4.00  3 ปีการศึกษา 

มัธยมศึกษาปีที่ 3  Download 

นักเรียนที่มีผลการเรียน 4.00 ปีการศึกษา 2558

มัธยมศึกษาปีที่ 1  Download 
มัธยมศึกษาปีที่ 2  Download 
มัธยมศึกษาปีที่ 3  Download
มัธยมศึกษาปีที่ 4  Download
มัธยมศึกษาปีที่ 5  Download
มัธยมศึกษาปีที่ 6  Download

นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.75 - 3.99 ปีการศึกษา 2558

มัธยมศึกษาปีที่ 1  Download 
มัธยมศึกษาปีที่ 2  Download 
มัธยมศึกษาปีที่ 3  Download
มัธยมศึกษาปีที่ 4  Download
มัธยมศึกษาปีที่ 5  Download
มัธยมศึกษาปีที่ 6  Download

นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2558

มัธยมศึกษาปีที่ 1-6  Download