กลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนหอวัง

Get Adobe Flash player


แจ้งรายชื่อเกียรติบัตรเพชรหอวัง
ปีการศึกษา 2558

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

การสอนเสริมแบบเข้มวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2559

งานนิสิตฝึกสอน

โรงเรียนเรียนหอวัง กำหนดให้มีรับเกียรติบัตรเพชรหอวังในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 ตามห้องที่ติดประกาศไว้หน้า
อาคารวชิรุณหิต และสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตาม link ด้านล่างนี้

ตรวจสอบรายชื่อ


        โรงเรียนเรียนหอวัง ได้จัดให้มีการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 14.30 - 16.30 ณ ห้องนวัตกรรม โรงเรียนหอวัง โดยมีนางสาวสำอางค์  
เที้ยธิทรัพย์     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธาน และ นางสาวอรินยา  สถิรชาติ เป็นวิทยากร 


       โรงเรียนเรียนหอวัง ได้จัดให้มีการสอนเสริมแบบเข้มวันเสาร์ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1-4 จำนวน 5 วิชา (ภาษาไทย ตณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และวิชาภาษาอังกฤษ) โดยเริ่มเรียนตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 ถึง วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 


      อาจารย์นิเทศจากมหาวิทยาลัยต่างๆได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สวนสุนันทา ศรีนครินทรวิโรฒและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาส่งนิสิต

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปรับลดเวลาเรียนและเพิ่มเวลาในการทำกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โรงเรียนหอวังได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยได้จัดกิจกรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น