ที่ เรื่อง ดูรายละเอียด ลงวันที่
71

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (ดนตรี)

21 มี.ค. 62
70

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 ทุกประเภท (เพิ่มเติม)

21 มี.ค. 62
69

แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง

19 มี.ค. 62
68

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2561

28 ธ.ค. 61
67

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

15 มี.ค. 62
66

แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

13 มี.ค. 62
65

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประกาศและดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ปีการศึกษา 2562

11 มี.ค. 62
64

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำประกาศและรับรายงานตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

5 มี.ค. 62
63

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

5 มี.ค. 62
62

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

4 มี.ค. 62
61

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคุมสอบนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

4 มี.ค. 62
60

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

28 ธ.ค. 61
59

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (กิจกรรมชื่นชมผลงาน) ประจำปีการศึกษา 2561

27 ก.พ. 62
58

แต่งตั้งตั้งคณะกรรมการให้บริการอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนหอวัง ประจำปีการศึกษา 2562

28 ก.พ. 62
57

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียน Intensive ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

26 ก.พ. 62
56

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียน Intensive ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

26 ก.พ. 62
55 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียน Intensive ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 26 ก.พ. 62
54

ประกาศโรงเรียนหอวัง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562

18 ก.พ. 62
53

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

21 ก.พ. 62
52

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English for Gifted) สำหรับนักเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561

20 ก.พ. 62
51 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 18 ก.พ. 62
50

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสื่อสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน รอบเพิ่มเติม และการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหอวัง ประจำปี 2561

14 ก.พ. 62
49 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 14 ก.พ. 62
48

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

28 ธ.ค. 61
47 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 8 ก.พ. 62
46

แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม เดิน - วิ่ง สามัคคีน้องพี่หอวัง ครั้งที่ 2

8 ก.พ. 62
45 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 7 ก.พ. 62
44

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

7 ก.พ. 62
43 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน พิจารณากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและติดตามควบคุมและกำกับภายในโรงเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 22 ม.ค. 62
42

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

27 ม.ค. 62
41 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2562 27 ม.ค. 62
40

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการฝึกสมองประลองปัญญาทดลองสอบเพื่อเตรียมความพร้อม
ของนักเรียนก่อน
สอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

25 ม.ค. 62
39 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนและประธานคณะสี 22 ม.ค. 62
38 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 28 ธ.ค. 61
37 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเรียนเสริมแบบเข้มก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted) 21 ม.ค. 62
36 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ให้บริการเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 21 ม.ค. 62
35 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 11 ม.ค. 62
34 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 14 ม.ค. 62
33 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 9 ม.ค. 62
32 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้อง
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
9 ม.ค. 62
31 แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - เนตรนารี อยู่ค่ายพักแรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 9 ม.ค. 62
30 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสื่อสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 28 ธ.ค. 61
29 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.6 8 ม.ค. 62
28 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.5 8 ม.ค. 62
27 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.4 8 ม.ค. 62
26 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร "บุคลากรดีเด่น" โรงเรียนหอวัง ประจำปีการศึกษา 2561 7 ม.ค. 62
25 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหอวัง เปิดโลกวิชาการ "Horwang 4.0" 4 ม.ค. 62
24 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของครูชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 4 ม.ค. 62
23 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 2 ม.ค. 62
22 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาคุรุสัมพันธ์สามัคคีเพื่อนพ้องน้องพี่หอวัง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 21 ธ.ค. 61
21 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "ร้อยดวงใจสายสัมพันธ์ สุขสันต์ Colourful'2019" 28 ธ.ค. 61
20 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานผลการเรียน ปีการศึกษา 2559-2561 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 28 พ.ย. 61
19 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับรางวัล "เพชรบัวพระเกี้ยว" ประจำปีการศึกษา 2561 21 ธ.ค. 61
18 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 20 ธ.ค. 61
17 แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นโรงเรียนหอวัง ประจำปีการศึกษา 2561 18 ธ.ค. 61
16 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปีใหม่และวันเด็ก ประจำปี 2562 18 ธ.ค. 61
15 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2561 13 ธ.ค. 61
14 แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนงานแข่งขันกีฬาคณะนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 28 พ.ย. 61
13 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 28 พ.ย. 61
12 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง 28 พ.ย. 61
11 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 26 พ.ย. 61
10 แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - เนตรนารี อยู่ค่ายพักแรม และทัศนศึกษา ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 26 พ.ย. 61
9 แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - เนตรนารี อยู่ค่ายพักแรม และทัศนศึกษา ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 2 26 พ.ย. 61
8 แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 22 พ.ย. 61
7 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" 14 พ.ย. 61
6 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาคณะนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 20 พ.ย. 61
5 คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
9 พ.ย. 61
4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 8 พ.ย. 61
3 คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
7 พ.ย. 61
2 แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 6 พ.ย. 61
1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 6 พ.ย. 61
 
     
     
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหอวัง โทร 02-512-4824
พัฒนาโดย :  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนหอวัง