HOME
     
 
 
     
 
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ชั้น
ครูผู้สอน
จำนวนรับ
สมัครแล้ว
ง30203
งานประดิษฐ์ของชำร่วย
ม.4
ครูนพรัตน์ รอบคอบ
18
18 | ดูรายชื่อ
ง30204
งานประดิษฐ์ตุ๊กตา
ม.4
ครูกรรณิการ์ ปานจับ
18
18 | ดูรายชื่อ
ง30205
งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
ม.4
ครูกุศล มีศิริ
18
17 | ดูรายชื่อ
ง30225
งานเขียนแบบ
ม.4
ครูกิตติธร ปานจับ
18
16 | ดูรายชื่อ
ง30227
สร้างสรรค์สติ๊กเกอร์ไลน์
ม.4
ครูพรธิตา ไทยวงษ์
18
18 | ดูรายชื่อ
ง30231
กราฟิกดีไซน์
ม.4
ครูพัชราภา พรสวรรค์
18
15 | ดูรายชื่อ
ง30232
การออกแบบแอนิเมชั่น
ม.4
ครูณัฐริณีย์ ศรีสถาพร
18
11 | ดูรายชื่อ
ง30234
การสร้างและออกแบบเว็บไซด์
ม.4
ครูวิมล สายทองมี
18
10 | ดูรายชื่อ
ง30255
การเย็บเล่มทำปกหนังสือ
ม.4
ครูพัชณี ถนอมเกียรติคุณ
18
18 | ดูรายชื่อ
ง30256
ช่างถ่ายภาพ 1
ม.4
ครูอุษา ภู่กำชัย
18
18 | ดูรายชื่อ
ง30259
สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ม.4
ครูเสาวนีย์ อินทร์จักร์
18
18 | ดูรายชื่อ
ง30263
งานช่างไม้
ม.4
ครูทินกร วัฒนสุข
18
18 | ดูรายชื่อ
ง30278
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
ม.4
ครูประภัสสร ดลดุสิตา
18
13 | ดูรายชื่อ
ง30283
งานโฆษณา
ม.4
ครูวสุ สวัสดิสาระ
18
18 | ดูรายชื่อ
ง30284
พื้นฐานบัญชี 1
ม.4
ครูมยุรี อินทรโชติ
13
13 | ดูรายชื่อ
ง30284
พื้นฐานบัญชี 1
ม.4
ครูสุมินตรา เทียมนาขา
12
8 | ดูรายชื่อ
ง30289
การเงินส่วนบุคคล
ม.4
ครูศิวาพิชญ์ บำรุงเศรษพงษ์
18
18 | ดูรายชื่อ
จ30202
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
ม.4
ครูณัฏฐธิดา เขมาภิรักษ์
18
7 | ดูรายชื่อ
จ31204
เสริมทักษะภาษาจีน 2 (เฉพาะห้อง 13,14,16)
ม.4
ครูนาฎวิภา รวมศิลป์
60
19 | ดูรายชื่อ
จ31204
เสริมทักษะภาษาจีน 2 (เฉพาะห้อง 13,14,16)
ม.4
ครูพิรวี สุวรรณแข
60
18 | ดูรายชื่อ
จ31204
เสริมทักษะภาษาจีน 2 (เฉพาะห้อง 13,14,16)
ม.4
MR. Wu Fa
60
23 | ดูรายชื่อ
ญ30202
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
ม.4
ครูภควดี บัวอุไร
18
18 | ดูรายชื่อ
ญ31204
เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 2 (เฉพาะห้อง 15,16)
ม.4
ครูอัยลดา แสนอินทร์
60
59 | ดูรายชื่อ
ต30201
ภาษาเกาหลี
ม.4
ครูเทิดเกียรติ เสมาทอง
18
15 | ดูรายชื่อ
ฝ30202
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
ม.4
ครูจิตติกานต์ คำมะสอน
18
11 | ดูรายชื่อ
ฝ31204
เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 2 (เฉพาะห้อง 13,16)
ม.4
ครูวุฒิพงศ์ จันทร์นวล
60
49 | ดูรายชื่อ
ย30202
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
ม.4
ครูอร ไทรหอมหวน
18
16 | ดูรายชื่อ
ว30252
เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ม.4
ครูอรรถพล ศรีไพจิตรวกุล
18
11 | ดูรายชื่อ
ว30252
เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ม.4
ครูภุชงค์ พุแค
18
18 | ดูรายชื่อ
ศ31204
การวาดเส้นสถาปัตยกรรม 1
ม.4
ครูกมลลักษณ์ สุวรรณวัฒน์
18
12 | ดูรายชื่อ
ศ31206
จิตรกรรม 2
ม.4
ครูวิชา จันทราวิสุทธิ์
18
14 | ดูรายชื่อ
ศ31214
การแสดงละครสร้างสรรค์ 2
ม.4
ครูธัญญาลักษณ์ ชะริโต
18
18 | ดูรายชื่อ
ศ31233
ดนตรีสากลปฏิบัติการตามความถนัด
ม.4
ครูประยุทธ ชาญอักษร
18
18 | ดูรายชื่อ
ส30208
กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น
ม.4
ครูกนิน แลวงค์นิล
18
18 | ดูรายชื่อ
ง30203
ประดิษฐ์ของชำร่วย
ม.5
ครูนพรัตน์ รอบคอบ
15
15 | ดูรายชื่อ
ง30204
งานประดิษฐ์ตุ๊กตา
ม.5
ครูกรรณิการ์ ปานจับ
15
15 | ดูรายชื่อ
ง30205
งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
ม.5
ครูกุศล มีศิริ
15
15 | ดูรายชื่อ
ง30208
ประดิษฐ์ของใช้
ม.5
ครูอำพล สมบุญ
15
15 | ดูรายชื่อ
ง30225
งานเขียนแบบ
ม.5
ครูกิตติธร ปานจับ
15
7 | ดูรายชื่อ
ง30227
สร้างสรรค์สติ๊กเกอร์ไลน์
ม.5
ครูพรธิตา ไทยวงษ์
15
15 | ดูรายชื่อ
ง30231
กราฟิกดีไซน์
ม.5
ครูพัชราภา พรสวรรค์
15
0 | ดูรายชื่อ
ง30232
การออกแบบแอนิเมชั่น
ม.5
ครูณัฐริณีย์ ศรีสถาพร
15
15 | ดูรายชื่อ
ง30234
การสร้างและออกแบบเว็บไซต์
ม.5
ครูวิมล สายทองมี
15
13 | ดูรายชื่อ
ง30255
การเย็บเล่มทำปกหนังสือ
ม.5
ครูพัชณี ถนอมเกียรติคุณ
15
15 | ดูรายชื่อ
ง30256
ช่างถ่ายภาพ 1
ม.5
ครูอุษา ภู่กำชัย
15
4 | ดูรายชื่อ
ง30259
สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ม.5
ครูเสาวนีย์ อินทร์จักร์
15
9 | ดูรายชื่อ
ง30263
งานช่างไม้
ม.5
ครูทินกร วัฒนสุข
15
3 | ดูรายชื่อ
ง30278
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
ม.5
ครูประภัสสร ดลดุสิตา
15
0 | ดูรายชื่อ
ง30283
งานโฆษณา
ม.5
ครูวสุ สวัสดิสาระ
15
0 | ดูรายชื่อ
ง30284
พื้นฐานบัญชี 1
ม.5
ครูมยุรี อินทรโชติ
15
12 | ดูรายชื่อ
ง30284
พื้นฐานบัญชี 1
ม.5
ครูสุมินตรา เทียมนาขา
15
7 | ดูรายชื่อ
ง30289
การเงินส่วนบุคคล
ม.5
ครูศิวาพัชญ์ บำรุงเศรษฐพงษ์
15
15 | ดูรายชื่อ
จ30202
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
ม.5
ครูจันธิมา ใจวงศ์
15
14 | ดูรายชื่อ
จ32204
เสริมทักษะภาษาจีน 4 (เฉพาะห้อง 13,14,15)
ม.5
ครูปิยะวรรณ ภัทรพิบูล
60
19 | ดูรายชื่อ
จ32204
เสริมทักษะภาษาจีน 4 (เฉพาะห้อง 13,14,15)
ม.5
ครูมณีนุช จันหอม
60
39 | ดูรายชื่อ
ญ30202
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
ม.5
ครูภควดี บัวอุไร
15
13 | ดูรายชื่อ
ญ32204
เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 4 (เฉพาะห้อง 15,16)
ม.5
ครูอัยลดา แสนอินทร์
60
51 | ดูรายชื่อ
ต30201
ภาษาเกาหลี
ม.5
ครูเทิดเกียรติ เสมาทอง
15
15 | ดูรายชื่อ
ฝ30202
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
ม.5
ครูจิตติกานต์ คำมะสอน
15
3 | ดูรายชื่อ
ฝ32205
เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 4 (เฉพาะห้อง 13,16)
ม.5
ครูวุฒิพงศ์ จันทร์นวล
60
43 | ดูรายชื่อ
พ31205
ผู้นำนันทนาการ
ม.5
ครูศนีชา วิเดช และคณะ
60
59 | ดูรายชื่อ
พ32205
มวยไทยศึกษา
ม.5
ครูสมาส จันทะคล้อย และคณะ
60
60 | ดูรายชื่อ
ย30202
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
ม.5
ครูอร ไทรหอมหวน
15
12 | ดูรายชื่อ
ว30253
ฟิสิกส์พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (เฉพาะห้อง 1-8)
ม.5
ครูพีรพงศ์ คงขำ
15
15 | ดูรายชื่อ
ว30254
เคมีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (เฉพาะห้อง 1-8)
ม.5
ครูไชยา พรมโส
15
15 | ดูรายชื่อ
ศ31208
การ์ตูน 2
ม.5
ครูวิชา จันทราวิสุทธิ์
15
15 | ดูรายชื่อ
ศ32204
การวาดเส้นสถาปัตยกรรม 3
ม.5
ครูกมลลักษณ์ สุวรรณวัฒน์
15
9 | ดูรายชื่อ
ศ32214
นาฏศิลป์ตามความถนัด 2
ม.5
ครูกัญญารัตน์ ชากัง
15
15 | ดูรายชื่อ
ส20212
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่
ม.5
ครูวินัย นามมา
15
15 | ดูรายชื่อ
 
     
     
     
Web Developer : Animar Rotsianglum
Computer Center - Horwang School