คะแนนสูงสุด 10 อันดับ

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนน(200)
1 94131 ด.ญ.กษิรา   จิตตรีขันธ์ สารสาสน์วิเทศสายไหม 142.33
2 94420 นายธญานิจ   มัทราช หอวัง 136.67
3 94548 ด.ญ.ภัทรพรรณ   พรรณดี สารสาสน์วิเทศสายไหม 132.67
3 94484 น.ส.แพรวิรัญญา   เยาว์พฤกษ์ชัย อัสสัมชัญ คอนแวนต์ 132.67
5 94449 ด.ช.จิรวัฒน์   เล่งน้อย สาธิตปทุมวัน 132.00
6 94216 ด.ช.ณัฎฐพันธุ์   รักวิทยาศาสตร์ หอวัง 131.33
7 94327 ด.ช.พงศ์พิชาญ   สกุลชีพวัฒนา หอวัง 131.00
8 94064 ด.ญ.ณัจฉรียา   แม้นพงศ์อมร หอวัง 130.67
8 94348 น.ส.สุวพิชชา   ผาหลัก ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 130.67
10 94178 นายชวิน   เงาเบญจกุล เซนต์คาเบรียล 129.00
 

คะแนนสูงสุดรายวิชา

วิชา เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนน(40)
ภาษาไทย 94331 ด.ญ.ปภามาศ   เปรมปลื้ม หอวัง 30.00
94548 ด.ญ.ภัทรพรรณ   พรรณดี สารสาสน์วิเทศสายไหม 30.00
94607 ด.ญ.ธัญชนก   พานทอง หอวัง 30.00
94369 ด.ช.วิกรม   กองทิพย์ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 30.00
94345 ด.ช.ปัณณวิชญ์   มูลมิ่ง หอวัง 30.00
94581 ด.ญ.เขมิกา   อธิบูรณ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 30.00
94488 น.ส.ภาพิมล   ผู้อุตส่าห์ หอวัง 30.00
94031 ด.ช.พุฒิเมธ   อารยางกูร หอวัง 30.00
คณิตศาสตร์ 94449 ด.ช.จิรวัฒน์   เล่งน้อย สาธิตปทุมวัน 36.00
94424 ด.ช.ภาสวิชญ์   ลอยมา สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 36.00
วิทยาศาสตร์ 94216 ด.ช.ณัฎฐพันธุ์   รักวิทยาศาสตร์ หอวัง 28.00
สังคมศึกษา 94565 นายภัทรพล   ปิ่นทอง สายปัญญารังสิต 33.00
ภาษาอังกฤษ 94104 น.ส.ฐิติพร   แสวงเจริญ สายปัญญารังสิต 36.00
 
 
 
 
 
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหอวัง โทร 02-512-4824
พัฒนาโดย :  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนหอวัง