Home
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ"โครงการฝึกสมองประลองปัญญา" ระดับ ม.4 ทั้งหมด (ยื่นใบแจ้งความจำนงและชำระค่าสมัครสอบแล้ว)
จำนวนผู้สมัครขณะนี้ 27 คน
**การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อนำใบแจ้งความจำนงมายื่นสมัครที่กลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร 5 ชั้น 2 เท่านั้น**
รหัสประจำตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
ห้องสอบที่
ห้อง
เลขที่นั่งสอบ
ลำดับที่แจ้งความจำนง
94001
เด็กหญิงณัฎฐณิชา เพ็งสาย
ม.3
มัธยม ประชานิเวศน์
1
912
1
15
94002
เด็กชายศรุต กมลธรรมธาดา
ม.3
หอวัง
1
912
2
347
94003
เด็กหญิงณัฐฤทัย ศิริสอน
ม.3
กสิณธรเซนต์ปีเตอร์
1
912
3
32
94004
เด็กหญิงนีนา เดอ ฟรีส
ม.3
กสิณธรเซนต์ปีเตอร์
1
912
4
69
94005
เด็กชายพิเชฐพงศ์ แช่มประสิทธิ์
ม.3
วิมุตยารามพิทยากร
1
912
5
161
94006
เด็กหญิงวรินทร ศรีทอง
ม.3
หอวัง
1
912
6
202
94007
เด็กหญิงศุภดา สุภาวงศ์ศรี
ม.3
หอวัง
1
912
7
457
94008
เด็กชายปอนด์ปาพจน์ พรวนต้นไทร
ม.3
ไผทอุดมศึกษา
1
912
8
199
94009
เด็กชายกัญจน์ เกิดชูชื่น
ม.3
ไผทอุดมศึกษา
1
912
9
441
94010
นางสาวจีรณา ศรีบุญ
ม.3
หอวัง
1
912
10
476
94011
เด็กหญิงณัฐวรา วังพิมูล
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
1
912
11
458
94012
นางสาวชนากานต์ ห้าวหาญ
ม.3
สระบุรีวิทยาคม
1
912
12
475
94013
เด็กหญิงพิญญานันท์ มาอ่ำ
อื่นๆ ม.2
หอวัง
1
912
13
129
94014
นางสาวธัญธารีย์ มาอ่ำ
ม.3
หอวัง
1
912
14
128
94015
เด็กชายชยุด คงวิชา
ม.3
ไผทอุดมศึกษา
1
912
15
445
94016
เด็กหญิงปาณิศา ด้วงศิริ
อื่นๆ ขั้น ม.2
สามโคก
1
912
16
459
94017
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เที่ยงธนศักดิ์
ม.3
ฤทธิยะวรรณาลัย
1
912
17
273
94018
เด็กหญิงโรมิกา จันทสาร
อื่นๆ ม.2
หอวัง
1
912
18
886
94019
นายณัชพล เทพปรีชาสกุล
ม.3
หอวัง
1
912
19
243
94020
เด็กหญิงณัฏฐ์ปาณิศ วรรณพงค์
ม.3
ลาดปลาเค้าพิทยาคม
1
912
20
855
94021
เด็กหญิงเบญญาภา รัตนาภรณ์
ม.3
สตรีนนทบุรี
1
912
21
388
94022
เด็กหญิงนิชานันท์ กาญจนการุณ
ม.3
สตรีนนทบุรี
1
912
22
721
94023
เด็กชายธนัช แสงสว่าง
ม.3
ปัญจทรัพย์
1
912
23
629
94024
นางสาวปวณรี สุขสว่าง
ม.3
ลาดปลาเค้าพิทยาคม
1
912
24
856
94025
เด็กหญิงวิรัลยา พรพลานามัย
อื่นๆ ม.2
หอวัง
1
912
25
849
94026
เด็กชายณรบดี โรจนานันท์
อื่นๆ ม.2
หอวัง
1
912
26
49
94027
เด็กหญิงอรรัมภา โหมดช้างใหญ่
ม.3
บางปะกอกวิทยาคม
1
912
27
921
 
สอบถามข้อมูลการสมัครเพิ่มเติม ติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหอวัง โทร : 02-512-4824
พัฒนาโดย :  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนหอวัง