1
Home
 
ใบแจ้งความจำนง "โครงการฝึกสมองประลองปัญญา"
นักเรียนต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เพื่อความสะดวกในการสมัคร

สมัครทดลองสอบระดับชั้น :

ม.1 ม.4

คำนำหน้าชื่อ :

ด.ช. ด.ญ. นาย น.ส.
ชื่อ :
สกุล :
เลขประจำตัวประชาชน :
- - - - (ของนักเรียน)
  (ระวัง!!!ตรวจสอบการกรอกเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้อง เนื่องจากใช้ในการเข้าดูประกาศผลสอบ)
ที่อยู่ปัจจุบัน :
โทรศัพท์ :
(กรอกตัวเลขติดกันโดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 0891233456)
การศึกษา :
ชั้น ป.5 ชั้น ป.6 ชั้น ม.3 อื่นๆ (โปรดระบุ)
โรงเรียน :
แขวง/ตำบล :
เขต/อำเภอ :
จังหวัด :
ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง :
โทรศัพท์ :
ความสัมพันธ์กับนักเรียน :
บิดา มารดา อื่นๆ (โปรดระบุ)
      
 
สอบถามข้อมูลการสมัครเพิ่มเติม ติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหอวัง โทร : 02-512-4824
พัฒนาโดย :  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนหอวัง