== นักเรียนต้อง Log in เพื่อดูคะแนนสอบของตนเอง ==
(กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน 13 หลัก โดยไม่ต้องมีขีดคั่นเช่น 1123400124125)
 
 
รหัสประจำตัวประชาชน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหอวัง โทร 02-512-4824
พัฒนาโดย :  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนหอวัง