ดูประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษฯ
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อประเภทห้องเรียนทั่วไป เพิ่มเติม
  รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป เพิ่มเติม ครั้งที่ 7
  รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป เพิ่มเติม ครั้งที่ 6
  รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
  รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
 
 
นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศข้างต้น สามารถคลิกลิงค์ต่อไปนี้เพื่อกรอกประวัตินำมามอบตัวได้ทันที
กรอกประวัติเพื่อมอบตัว ชั้น ม.1 กรอกประวัติเพื่อมอบตัวชั้น ม.4
 
********************************************************************
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
  ประเภทนักเรียนทั่วไป
  j รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน เรียงตามเลขที่สมัครสอบ
  j คะแนนสอบของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน เรียงตามเลขที่สมัครสอบ
 
  ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
  j รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน เรียงตามเลขที่สมัครสอบ
  j คะแนนสอบของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน เรียงตามเลขที่สมัครสอบ
 
  ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
  j รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน เรียงตามเลขที่สมัครสอบ
   
รายชื่อนักเรียนบัญชีสำรอง
  j รายชื่อนักเรียนบัญชีสำรอง เรียงตามคะแนนสอบ
   
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
  กลุ่มการเรียน
  j กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ j กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี (STEM)
       j รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน      j รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน
       j คะแนนสอบของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน      j คะแนนสอบของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน
  j กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ j กลุ่มการเรียนกฎหมาย
       j รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน      j รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน
       j คะแนนสอบของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน      j คะแนนสอบของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน
  j กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาต่างประเทศที่ 2 j ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
       j รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน      j รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน
       j คะแนนสอบของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน  
   
รายชื่อนักเรียนบัญชีสำรอง
  j รายชื่อนักเรียนบัญชีสำรอง เรียงตามคะแนนสอบ
   
 
 
 
   
   
**เลขที่สมัครสอบ5 หลัก :        
**หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :    
 
***นักเรียนต้องกรอกทั้งเลขที่สมัครสอบและหมายเลขบัตรประชาชน โดย ม.1 ใช้เลขที่สมัครสอบ5 หลักสุดท้าย เช่น 04140001 กรอกเลขที่สมัครสอบคือ 40001***
 
 
 
 
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหอวัง โทร 02-512-4824
พัฒนาโดย :  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนหอวัง