ดูประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษฯ
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อประเภทห้องเรียนทั่วไป เพิ่มเติม
  รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป เพิ่มเติม ครั้งที่ 16
  รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป เพิ่มเติม ครั้งที่ 15
  รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป เพิ่มเติม ครั้งที่ 14
  รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป เพิ่มเติม ครั้งที่ 13
  รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป เพิ่มเติม ครั้งที่ 12
  รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป เพิ่มเติม ครั้งที่ 11
   
  รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป เพิ่มเติม ครั้งที่ 12
  รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป เพิ่มเติม ครั้งที่ 11
  รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป เพิ่มเติม ครั้งที่ 10
  รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป เพิ่มเติม ครั้งที่ 9
  รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป เพิ่มเติม ครั้งที่ 8
 
 
นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศข้างต้น สามารถคลิกลิงค์ต่อไปนี้เพื่อกรอกประวัตินำมามอบตัวได้ทันที
กรอกประวัติเพื่อมอบตัว ชั้น ม.1 กรอกประวัติเพื่อมอบตัวชั้น ม.4
 
********************************************************************
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
  ประเภทนักเรียนทั่วไป
  j รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน เรียงตามเลขที่สมัครสอบ
  j คะแนนสอบของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน เรียงตามเลขที่สมัครสอบ
 
  ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
  j รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน เรียงตามเลขที่สมัครสอบ
  j คะแนนสอบของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน เรียงตามเลขที่สมัครสอบ
 
  ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
  j รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน เรียงตามเลขที่สมัครสอบ
   
รายชื่อนักเรียนบัญชีสำรอง
  j รายชื่อนักเรียนบัญชีสำรอง เรียงตามคะแนนสอบ
   
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
  กลุ่มการเรียน
  j กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ j กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี (STEM)
       j รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน      j รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน
       j คะแนนสอบของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน      j คะแนนสอบของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน
  j กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ j กลุ่มการเรียนกฎหมาย
       j รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน      j รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน
       j คะแนนสอบของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน      j คะแนนสอบของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน
  j กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาต่างประเทศที่ 2 j ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
       j รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน      j รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน
       j คะแนนสอบของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน  
   
รายชื่อนักเรียนบัญชีสำรอง
  j รายชื่อนักเรียนบัญชีสำรอง เรียงตามคะแนนสอบ
   
 
 
 
   
   
**เลขที่สมัครสอบ5 หลัก :        
**หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :    
 
***นักเรียนต้องกรอกทั้งเลขที่สมัครสอบและหมายเลขบัตรประชาชน โดย ม.1 ใช้เลขที่สมัครสอบ5 หลักสุดท้าย เช่น 04140001 กรอกเลขที่สมัครสอบคือ 40001***
 
 
 
 
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหอวัง โทร 02-512-4824
พัฒนาโดย :  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนหอวัง