j ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน ระดับชั้น ม.4 เพิ่ม (25-4-2560)
    j ประเภทนักเรียนทั่วไปเพิ่มและเงื่อนไขพิเศษ
     
  j ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน ระดับชั้น ม.1 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
   
j นักเรียนทั่วไปและเงื่อนไขพิเศษ
 
  j ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน ระดับชั้น ม.1 (เพิ่มเติม)
   
j ประเภทนักเรียนทั่วไปเพิ่ม
   

j ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเพิ่ม

   
j ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษเพิ่ม
 
  j ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน ระดับชั้น ม.4 (เพิ่มเติม)
    j ประเภทนักเรียนทั่วไปเพิ่ม
    j ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษเพิ่ม
 
  j ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน ระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ
   
j ประเภทนักเรียนทั่วไป
   

j ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

   
j ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
 
  j ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน ระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ
   
j กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
   

j กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ

   
j กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศษ/จีน/ญี่ปุ่น
    j กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี-STEM
    j กลุ่มการเรียนกฎหมาย
    j ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
 
 ดูคะแนนรายบุคคล ชั้น ม.1 และ ม.4
     
  j ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
  j ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
     
  j ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ
 
 
 
 
j ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหอวัง เพิ่ม (25-4-2560)
j ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหอวัง เพิ่ม
  j ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหอวัง
  j เลือกกลุ่มการเรียนเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ
  j ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหอวัง
 
 
 
  j ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
  j ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน ระดับชั้น ม.4
    j  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
    j  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted) ประเภท นักเรียนทั่วไป
    j  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted) ประเภท นักเรียนที่จบชั้น ม.3 โรงเรียนหอวัง
   
   j ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน ระดับชั้น ม.1
    ดูคะแนนสอบรายบุคคล ทั้ง ม.1 และ ม.4
   
 
 
จำนวนผู้เข้าชม track web traffic คน
 
 
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหอวัง โทร 02-512-4824
พัฒนาโดย :  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนหอวัง