การประเมินเพื่อขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว9/2564
    มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
    การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะ
       หรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา
    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
       ตำแหน่งครู
    การพัฒนาครูเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ ว ๙/๒๕๖๔
    คู่มือการดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
       ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
   แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
    สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ (Word)
       สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ (PDF)
    สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (Word)
       สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (PDF)
    สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ (Word)
       สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ (PDF)
    สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ไม่มีวิทยฐานะ (Word)
       สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ไม่มีวิทยฐานะ (PDF)