กลุ่มบริหารงานบุคคล

16/9 ซอยวิภาวดีรังสิต28 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

อาคาร 3 ชั้น 1 ห้องบริหารงานบุคคล

 

T: 02-512-600 ต่อ 125

F: 02-511 – 1045

Website        www.horwang.ac.th

E-mail           person@horwang.ac.th

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.