โรงเรียนหอวัง

กลุ่มบริหารงบประมาณ

งานประกันคุณภาพการศึกษา


อ่านเพิ่มเติม

นางเพ็ญแข  วัฒนสุข                   รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ

                                                หัวหน้างานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหอวัง

นางพรรณทิพย์   อุ่นใจ                 หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

                                               หัวหน้างานพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาองค์กร

                                               หัวหน้างานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน

นางสาวมัณฑิกา  วิชัยดิฐ            หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน

นางเกศแก้ว  แก้วบัวรบัติ              หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน

                                              หัวหน้างานวิเคราะห์และจัดทำแผนสถานศึกษา

นางสาวทิพวรรณ  พวงมาลัย       หัวหน้างานจัดตั้ง  เสนอขอและจัดสรรงบประมาณ

นายวัฒนพงศ์  วรคุณวิศิษฏ์         หัวหน้างานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล

                                              และรายงานการใช้เงินและดำเนินงาน

นางสาวทัศนีย์   สินธุ์เกษมสุข      หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางรัฒนา       รุ่งช่วง                หัวหน้างานการเงินและการบัญชี

                                              หัวหน้างานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

                                              หัวหน้างานบริหารการเงิน

นางอัคเรศ  เชิงสะอาด                หัวหน้างานบริหารการบัญชี

                                             หัวหน้างานสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ

นางเพ็ญศรี  การเที่ยง                หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสุดา    วัฒนสุข                   หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นายชัยพร  มิตรพิทักษ์               หัวหน้างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา